Biuro Karier

Biuro Karier jest jednostką odpowiedzialną za rozwój współpracy Uczelni  z przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi.

Do ustawowych zadań Biura Karier Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie należy:

  • Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Gromadzenie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych.
  • Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
  • Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
  • Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Biuro Karier działające przy Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier.

Biuro Karier koordynuje realizację staży i studenckich praktyk zawodowych. Studenci Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie mogą odbywać praktyki zarówno w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach jak i w dużych korporacjach. Po ukończeniu pierwszego roku studiów organizowane są staże w ramach studiów dualnych a także praktyki zagraniczne realizowane są we współpracy z firmami m.in. z Londynu, Dubaju i Monachium.

Biuro Karier zajmuje się pozyskiwaniem ofert pracy i staży dla studentów i absolwentów Uczelni. Poprzez stronę internetową, newslettery i portale społecznościowe  gromadzi  i rozpowszechnia wśród studentów informacje na temat najnowszych trendów na rynku pracy, poziomu wynagrodzeń zmian w kodeksie pracy.

Biuro Karier bierze czynny udział w wydarzeniach promujących uczelnię na rynku pracy, w targach edukacyjnych, tragach pracy, prezentacjach w szkołach średnich, organizuje dni otwarte i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, zapewnia usługi doradztwa zawodowego, organizuje spotkania z pracodawcami i organizatorami praktyk.

Biuro Karier organizuje dla studentów seminaria, szkolenia i kursy w zakresie tematyki wykraczającej poza program studiów, nawiązuje współpracę z biurami karier z innych uczelni uczestnicząc we wspólnych inicjatywach i projektach.

Kontakt:

e-mail: kariera@wmsb.edu.pl

Tel. (+48) 508 807 125

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

ul. Podwale 13/15, I piętro

00-252 Warszawa