Centrum Projektó

O Centrum Projektów Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu

Centrum Projektów zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów edukacyjnych, naukowo – badawczych oraz gospodarczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Dzięki temu nasi pracownicy mogą uczestniczyć w procesie komercjalizacji wyników prowadzonych w Uczelni prac, natomiast studenci mogą korzystać z dofinansowania studiów, praktyk, staży oraz dodatkowych zajęć pozwalających poszerzyć praktyczne umiejętności zawodowe.

Do zadań Centrum Projektów należy opracowywanie i obsługa projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym:

 • pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej, w szczególności z instytucji i programów europejskich oraz międzynarodowych,
 • prowadzenie szkoleń dla kierowników projektów oraz pracowników biur projektowych, doradztwo dla kierowników projektów w zakresie sporządzania wniosków, w tym z udziałem partnerów zagranicznych,
 • przygotowywanie wniosków i pozostałej dokumentacji projektowej,
 • współpraca z instytucjami organizującymi i finansującymi projekty o charakterze edukacyjnym i naukowo – badawczym,
 • współpraca z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami w zakresie komercjalizacji wyników działań projektowych.
 • Aktualności

  Centrum Projektów Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie w ramach zaplanowanych na rok akademicki 2016/2017 działań przygotowuje interdyscyplinarne projekty krajowe i międzynarodowe o charakterze:

 • edukacyjnym – w zakresie wdrażania nowych form i technik kształcenia w zakresie
  zawodowej edukacji biznesowej na poziomie studiów wyższych oraz wspierania
  kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkołach średnich,
 • naukowo – badawczym – w zakresie instrumentów wspierania rozwoju społeczno –
  gospodarczego, kreowania źródeł wzrostu gospodarczego, rynku kapitałowego,
  internacjonalizacji działalności polskich firm, instrumentów wspierania rozwoju
  przedsiębiorstw w pierwszych fazach rozwoju.
 • gospodarczym – tworzenia jednostek prowadzących działalność obejmującą oferowanie
  produktów wiedzy oraz świadczenie usług  przez pracowników Uczelni na rzecz
  otoczenia społeczno – gospodarczego.

Zapraszamy uczelnie, szkoły średnie, przedsiębiorstwa, fundacje i inne instytucje zarówno z kraju jak i zagranicy do współpracy. Ze swojej strony chętnie włączymy się w Państwa działania projektowe, w szczególności chętnie podejmiemy współpracę z uczelniami zawodowymi o profilu ekonomicznym i społecznym.

Centrum Projektów

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie
ul. Podwale 13/15, I piętro, pok. 114
00-252 Warszawa

kontakt@wmsb.edu.pl
tel. (+48) 508 807 125 lub (+48) 500 010 226