Innowacje

Innowacje słabą stroną polskiej przedsiębiorczości

Jednym z podstawowych problemów polskiej gospodarki jest niski poziom innowacyjności. Sytuację tę odzwierciedla zajmowanie odległego miejsca w międzynarodowych rankingach innowacyjności. W rankingu European Innovation Scoreboard 2016 Polska zajmuje dopiero 23 pozycje, innowacje to jedno z podstawowych ograniczeń rozwoju polskiej gospodarki.

Słabe wyniki widoczne są w wielu obszarach innowacyjności, w tym w zakresie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, współpracy z innymi podmiotami, niskiej liczby zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym, niewielkiej skali komercjalizacji wynalazków w skali międzynarodowej a tym samym niewielkich przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży patentów i licencji za granicę.

Podstawowe przyczyny powyższego stanu to niski poziom współpracy biznesu z uczelniami i systemem kształcenia, wysokie ryzyko wdrożeń, duży rynek wewnętrzny nie skłaniający do podnoszenia innowacyjności produktów i działalności przedsiębiorstw.

Podstawowym miernikiem stosowanym do pomiaru innowacyjności gospodarki są nakłady na działalność badawczo – rozwojową. W Polsce nakłady te w 2014 r. stanowiły 0,94% czyli znacznie poniżej średniej UE 2% PKB, były również mniejsze w porównaniu z krajami regionu, jak Czechy (2%) i Wegry (1,4%).

W roku 2015 wśród 2500 firm będących światowymi liderami inwestycji w B+R (które zainwestowały co najmniej 17,9 mln EUR) wg unijnego rankingu nie znalazło się żadne polskie przedsiębiorstwo, podczas gdy w roku 2014 wyróżniona została jedna firma.

Najwyższym poziomem innowacyjności cechują się duże przedsiębiorstwa. W latach 2012-2014 57,8% dużych firm przemysłowych wprowadziło na rynek co najmniej jedną innowację. Najmniejszą innowacyjnością odznaczają się małe przedsiębiorstwa, spośród których tylko 10% wprowadzało na rynek innowacje.

Szczegółową analizę stanu sektora przedsiębiorstw w Polsce oraz uwarunkowania działalności prezentuje najnowszy raport Ministerstwa Rozwoju z października 2016 „Przedsiębiorczość w Polsce”.