Innowacje

Ustawa o innowacyjności dla przedsiębiorstw i naukowców

Polska, biorąc pod uwagę niski poziom innowacyjności gospodarki potrzebuje przedsiębiorstw nowej generacji wdrażających innowacje. 23 listopada 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę uchwaloną przez Sejm 4 listopada, o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ustawa przewiduje wprowadzenie pakietu rozwiązań, mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej. Zachęty w postaci ulg podatkowych, finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwień proceduralnych mają przyczynić się do osiągnięcia w 2020 r. poziomu wydatków na B+R w wysokości 1,7% PKB, w  2014 r. wskaźnik ten wynosił 0,94% PKB.

Innowacje: główne założenia ustawy o innowacyjności

  •  ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Jednostki naukowe będą miały obowiązek przeznaczania 2% środków z dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  •  wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczania kosztów na działalność B+R. Podatnik w roku, w którym poniósł wydatki na B+R poniósł równocześnie stratę nie ma możliwości dokonania odliczenia. Sześcioletni okres rozliczania daje zatem możliwość przesunięcia odliczenia na później.
  • zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej wnoszonej do spółki. Akcje spółki otrzymane w zamian za własność intelektualną nie podlegają opodatkowaniu. Rozwiązanie to od 1 stycznia 2016 r. zostało wprowadzone na okres 2016-2017. Nowa ustawa zakłada wprowadzenie tego mechanizmu na stałe.
  •  modyfikacja o charakterze deregulacyjnym procedury uwłaszczenia naukowców w zakresie nabywania przez nich prawa majątkowych do wynalazków. Obecna procedura, regulująca zasady nabywania przez naukowców praw do wyników swoich badań naukowych lub prac rozwojowych nakłada wiele obowiązków biurokratycznych na uczelnie. Przypadki uwłaszczenia są bardzo rzadkie, w tym z powodu braku zainteresowania tym procesem samych naukowców. Po zmianach procedura uwłaszczeniowa jako opcja będzie stosowana przez uczelnie wyłącznie wtedy, kiedy naukowiec zgłaszający wyniki badań poinformuje w formie oświadczenia o zainteresowaniu uwłaszczeniem. W przeciwnym przypadku procedura ta nie będzie uruchomiana i uczelnia automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych  i prac rozwojowych.
  •  usunięcie ograniczenia czasowego, wynoszącego dotychczas do 5 lat, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji. W przypadku wielu innowacji najwyższe przychody uzyskiwane są dopiero po pięciu latach od udzielenia licencji. Takie ograniczenie zniechęcało naukowców do częstszej komercjalizacji badań.
  •  uelastycznienie zasad dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą, w tym badawczą. Uczelnie, instytuty badawcze, bez zgody Ministra Skarbu Państwa będą mogły zawierać krótkie do 90 dni, odpłatne umowy najmu i dzierżawy mienia, np. sali konferencyjnej, sprzętu audio-wizualnego.
  • umożliwienie finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych,
  •  zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (2 lata).

Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie