Zastąpiliśmy powszechnie stosowany przez uczelnie przedmiotowy system kształcenia, formułą kształcenia problemowego.

Zastąpiliśmy powszechnie stosowany przez uczelnie system kształcenia oparty na przedmiotach – innowacyjnym systemem modułowym.

Pozwala nam to oferować atrakcyjne i przydatne w praktyce zawodowej programy kształcenia, innowacyjne studia, w miejsce realizowanych indywidualnie przez wykładowców co tydzień lub co zjazd tych samych przedmiotów często słabo ze sobą powiązanych.

Poniżej prezentujemy 2 przykłady harmonogramów zajęć właściwe dla 1. semestru studiów niestacjonarnych na kierunku ekonomia.

1. Tradycyjny powszechnie stosowany w uczelniach w Polsce

2. Proponowany przez Wyższą Międzynarodową Szkołę Biznesu w Warszawie

Przykład 1

Tradycyjny harmonogram zajęć stosowany w wybranej uczelni publicznej – sem. 1 studiów

Piątek

Sobota

Niedziela

8.15 – 12.15 Matematyka 9.00 – 13.00 Mikroekonomia
13.00 – 16.45 Wstęp do psychologii 13.45 – 17.45 Podstawy prawa gospodarczego
17.00 – 21.00 Podstawy zarządzania 17.00 – 21.00 Technologie informacyjne 17.45 – 20.15 Socjologia organizacji

Przykład 2

Harmonogram zajęć Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie – wybrany zjazd sem. 1/system modułowy/studia dualne.

Tematyka zjazdu: ROZUMIEĆ RYNEK

Sobota

Niedziela

8.00 – 9.40     Język obcy I (biznesowy) i kultura kraju – lektorat / Słownictwo RYNEK 8.00 – 9.40    Język obcy II i kultura kraju – lektorat
9.50 – 11.30     Rynek – cena, kupujący, sprzedający – wykład 9.50 – 11.30    Podmioty w obrocie gospodarczym – wykład
 

11.40 – 13.10    Wybrany rynek branżowy – specyfika, determinanty – prezentacja przedsiębiorcy (opcja: wizyta w przedsiębiorstwie)

 

11.40 – 13.10   Warunki rozwoju biznesu w Polsce – prezentacja przedstawiciela organizacji przedsiębiorców

13.50 – 15.30    Źródła informacji i narzędzia badania rynku – laboratorium komputerowe 13.50 – 15.30 Komunikacja interpersonalna/kreatywność/praca zespołowa – ćwiczenia
15.40 – 17.20    Analiza wybranego rynku – projekty zespołowe – laboratorium komputerowe 15.40 – 17.20 Technologie informacyjne – wybrany segmentwg programu na certyfikat ECDL
17.30 – 19.10    Decyzje rynkowe – gra symulacyjna – laboratorium komputerowe 17.20 – 17.35 Ocena zajęć i zjazdu przez Studentów – ocena, uwagi i wnioski

Innowacyjne studia – różnice pomiędzy powyższymi programami są następujące:

System tradycyjny kładzie nacisk na formalne zdawanie egzaminów i zaliczanie teoretycznych przedmiotów kosztem zdobywania praktycznych umiejętności. Z tego względu studia przebiegają według schematu „od egzaminu do egzaminu”, a to czego Student faktycznie nauczy się stanowi efekt wtórny a często przypadkowy.

W rzeczywistości praktyczna nauka rozpoczyna się dopiero po studiach po podjęciu pracy zawodowej;

System kształcenia WMSB polega na tym, że każdy dzień zajęć podporządkowany jest realizacji wybranego tematu lub problemu odzwierciedlającego rzeczywistość gospodarczą lub społeczną. To właśnie tematowi dnia służą zajęcia z zakresu różnych dyscyplin (ekonomii, finansów, marketingu, komunikacji, prawa, informatyki) ujęte w formie odpowiednio dobranych segmentów treści – modułów.

Przy tak określonej formule zajęć, Student poznaje w jaki sposób wiedza z różnych przedmiotów może być wykorzystana do rozwiązania konkretnego problemu, widzi sens tego co studiuje.

Egzaminy i zaliczenia nie stanowią pełnego stresów i nerwic wymogu formalnego a stają się potwierdzeniem pozytywnie zakończonego etapu studiów i źródłem satysfakcji z poczucia zdobytych umiejętności, samodzielności myślenia, przydatnych w pracy zawodowej.