Praktyki i staże

W Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie program studiów na kierunku ekonomia o profilu praktycznym przewiduje od drugiego do piątego semestru studiów obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze co najmniej jednego miesiąca w semestrze.

Studenci mogą korzystać z oferty Uczelni lub przedstawiać do akceptacji własne propozycje przedsiębiorstw do odbywania praktyk w Polsce i za granicą.

W przypadku zatrudnienia na stanowiskach związanych z wybraną specjalnością studiów, istnieje możliwość zaliczenia na konto praktyk zdobytych umiejętności i doświadczenia.

Studenci mogą uczestniczyć w praktykach zagranicznych w ramach następujących programów:

  • rządowy program dla uczelni wyższych „STUDIUJESZ ? PRAKTYKUJ”. Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów w drodze realizacji przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami.
  • praktyki i staże przygotowywane w ramach programu umiędzynarodowienia Uczelni (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój), w tym realizacji programów obcojęzycznych tworzonych we współpracy z partnerami zagranicznymi.
  • programy własne praktyk i staży zagranicznych tworzone przez Wyższą Międzynarodową Szkołę Biznesu z przedsiębiorstwami współpracującymi z zapleczem biznesowym Uczelni w formie europejskich sieci kooperacyjnych (Londyn, Monachium, Kopenhaga) oraz powiązań z instytucjami z innych regionów świata. W ostatnim czasie nawiązaliśmy szczególnie interesującą współpracę z podmiotami z Dubaju.
  • praktykach i stażach zagranicznych mogą uczestniczyć Studenci po ukończeniu 3 semestrów studiów, dysponujący wymaganą znajomością języka obcego niezbędnego do komunikacji w kraju docelowym oraz spełniający pozostałe kryteria określone w Regulaminie Praktyk WMSB.
  • REGULAMIN PRAKTYK WMSB (pobierz)
  • Programy praktyk oraz dokumenty związane z ich odbywaniem są do pobrania w Systemie Obsługi Studenta e-WMSB.
  • Organizacją praktyk w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie zajmuje się BIURO KARIER.
Praktyki i staże za granicą