Kadra dydaktyczna

Kadra Uczelni – dydaktyczna

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie prowadzi studia ekonomiczne o profilu praktycznym dzięki zaangażowaniu kadry menedżerskiej do realizacji zajęć praktycznych oraz kadry akademickiej. Kadra Uczelni to przede wszystkim praktycy biznesu.

  • Moduły praktyczne w formie warsztatów, ćwiczeń, seminariów, giełd kooperacyjnych przedsiębiorczości prowadzą praktycy – specjaliści reprezentujący przedsiębiorstwa i instytucje z kraju i zagranicy.
  • Organizację procesu dydaktycznego w zakresie tworzenia rzeczywistego środowiska biznesowego na terenie Uczelni (Laboratorium Biznesu) zapewnia kadra menedżerska ze współpracujących z Uczelnią przedsiębiorstw.
  • Moduły zajęć służące zdobyciu wiedzy podstawowej i kierunkowej w formie wykładów prowadzą nauczyciele akademiccy.
  • Uczelnia zaprasza ponadto na prezentacje tematyczne z zakresu przedsiębiorczości oraz do udziału w giełdach kooperacyjnych przedsiębiorczości reprezentantów różnych profesji i specjalizacji.

Kadra naukowa

  • Uczelnia prowadzi Centrum Badawcze FORESIGHT, w ramach którego rozwija współpracę studentów i kadry akademickiej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.
  • Uczelnia realizuje program badawczy obejmujący projekty krajowe oraz z udziałem partnerów zagranicznych. Do współpracy zaprasza reprezentantów uczelni i instytutów badawczych mających osiągnięcia we wdrażaniu w praktyce gospodarczej wyników prowadzonych prac badawczych.
  • Kadra naukowa jest angażowana do udziału w projektach, realizowanym ze współpracującymi przedsiębiorstwami, kończących się komercjalizacją wyników prowadzonych prac badawczych.
  • Uczelnia angażuje pracowników naukowych do udziału w międzynarodowych zespołach badawczych odpowiednio do formy nawiązanej współpracy z zagranicznym ośrodkiem akademickim lub instytutem badawczym.
Kadra naukowa