If you would like to put your theoretical knowledge to the test in the real world, you should choose the BACHELOR DUAL  STUDY PROGRAMME. It is the best opportunity to combine education with practical experience.

Przyszłość należeć będzie do uczelni zawodowych

Od początku 2016 roku toczy się dyskusja nad stanem polskich uczelni i jakości kształcenia z punktu widzenia zmian na rynku pracy oraz jak rozwija się kształcenie praktyczne. Na koniec czerwca 2016 według danych GUS bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem stanowiło w Polsce 12,9%, natomiast w podziale na województwa wskaźnik ten kształtował się od 8,6% (kujawsko – pomorskie), 9,3% (warmińsko – mazurskie) do 15,5% (małopolskie) i 15,2% (mazowieckie). Największe ośrodki akademickie w Polsce nie tylko przyciągają najwięcej studentów ale i wypuszczają najwięcej absolwentów bezrobotnych.

Absolwenci szkół wyższych stanowią najmniej liczną grupę bezrobotnych w porównaniu na przykład z grupą absolwentów szkół średnich. Patrząc jednak na jakość zatrudnienia należy podkreślić, że połowa absolwentów uczelni pracuje na umowy czasowe, część z nich podejmuje pracę zupełnie niezwiązaną ze skończonymi studiami.

Kształcenie praktyczne

Widoczną cechą populacji absolwentów szkół wyższych jest niedopasowanie zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności do potrzeb rynku pracy. Przyczyn tego stanu należy upatrywać m.in. w następujących uwarunkowaniach funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce:

  • słabo rozwinięte kształcenie praktyczne, szansę na zmianę sytuacji stanowić może rozwój uczelni zawodowych, jak dotychczas w uczelniach jest niewiele kształcenia w warunkach rzeczywistych,
  • dominacja kształcenia uniwersyteckiego i profili ogólnoakademickich zamiast praktycznych,
  • sztywne struktury kadrowe uczelni uniemożliwiające elastyczne reagowanie na zmiany w otoczeniu społecznym i gospodarczym, ponadto przy malejącej liczbie studentów liczba pracowników naukowych cały czas rośnie, nie bez znaczenia jest też upadek prestiżu i autorytetu pracownika polskiej uczelni,
  • teoretyzacja wielu kierunków studiów kształcących według wymogów dla przyszłych naukowców a nie praktyków zdolnych samodzielnie wykonywać określone zawody lub zakładać własne przedsiębiorstwa,
  • słaby poziom lub zupełny brak nauczania przedsiębiorczości na kierunkach innych niż ekonomiczne. W wielu uczelniach zachodnich wszyscy studenci już od pierwszego semestru przez całe studia niezależnie od typu uniwersytetu objęci są programami biznesowymi. Po ukończeniu studiów są świadomi swojej wiedzy i umiejętności, którą potrafią sprzedać innym lub wykorzystać we własnej działalności,
  • brak wiedzy u samych kandydatów, którzy podejmują decyzje o wyborze studiów na zasadzie uczelnianych rankingów wykorzystywanych przez uczelnie do celów marketingowych, budowanych w oparciu o wskaźniki, które niewiele mają wspólnego z rynkiem pracy i jego potrzebami po ukończeniu studiów.

Powyższy stan ma miejsce w sytuacji, gdy wiele przedsiębiorstw nie może znaleźć pracowników o potrzebnych kompetencjach. Nie oznacza to jednak, że powstaje rynek pracownika. Podobnie jak na poziomie szkół średnich, kształcenie na poziomie wyższym w wielu dziedzinach ma niewiele wspólnego z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw, jest niezgodne z celami rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.

Poznaj ofertę naszej Uczelni w zakresie studiów o profilu praktycznym.