Labolatorium Biznesu

Laboratorium Biznesu

Laboratorium Biznesu jest jednostką Uczelni wdrażającą różnorodne formy kształcenia  praktycznego oraz sprawującą nadzór nad jego przebiegiem. W ramach Laboratorium tworzone jest realne środowisko działalności firm do celów nabywania przez studentów praktycznych umiejętności.

Symulatory i gry strategiczne

W miejsce dominujących w  uczelniach wykładów teoretycznych z zakresu logiki lub filozofii w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu zalecaną formę zajęć stanowią symulatory i gry strategiczne. Korzystając z symulatorów, studenci budują firmę i są krok po kroku wprowadzani w nowe zagadnienia. Każdy okres decyzyjny obejmuje określony zestaw decyzji. Studenci oceniają możliwości rynkowe, wybierają strategię biznesową, podejmują szereg decyzji w celu uzyskania korzystnego wyniku działalności firmy. W ten sposób student widzi całość przedsięwzięcia biznesowego z uwzględnieniem marketingu, finansów i zarządzania. Każda decyzja jest powiązana z przepływami finansowymi i wynikami firmy, co pozwala przekonać się, jakie są finansowe następstwa podejmowanych decyzji.

Trening biznesowy w warunkach rzeczywistych

Do celów treningu umiejętności biznesowych i realizacji  warsztatów i ćwiczeń zostały udostępnione realnie funkcjonujące firmy internetowe działające na rynku e-commerce. Studenci  w ramach zajęć jako uczestnicy tych organizacji, podejmują bieżące decyzje gospodarcze, dokonują analizy wyników ekonomicznych, poznają rynki krajowe i zagraniczne oraz ich uwarunkowania prawne. Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym.

Giełdy kooperacyjne wiedzy

Program studiów obok zajęć realizowanych przez praktyków we współpracy z przedsiębiorstwami zakłada regularnie organizowane spotkania studentów z przedstawicielami biznesu, organizacji gospodarczych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej przeprowadzone w formie spotkań na wzór giełd kooperacyjnych, wymagające aktywności studentów w zakresie organizacji spotkań, zgłaszania propozycji programów i bezpośredniego w nich udziału.

Certyfikacja praktycznych umiejętności

Dla przedmiotów specjalnościowych i praktycznych, program przewiduje obowiązkową certyfikację umiejętności w formie egzaminów, testów i sprawdzianów przeprowadzanych przez uprawnione instytucje zewnętrzne lub wykwalifikowane laboratoria. Laboratorium Biznesu organizuje certyfikację umiejętności komputerowych, znajomości specjalistycznego oprogramowania z różnych dyscyplin, znajomości języków obcych oraz innych kompetencji z zakresu specjalności.

LIVING LAB

LIVING LAB – („żywe laboratorium”) stanowi nowoczesną formę nabywania przez studentów praktycznych umiejętności. Na ostatnim roku studiów studenci są objęci obowiązkiem uczestniczenia w projektach realizowanych w Living Labie, który będzie działał na zasadzie wykorzystania innowacyjnego podejścia w kreowaniu produktów.

Utworzenie Living Labu w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu jest pionierskim rozwiązaniem w środowisku akademickim. Udział w nim studentów stanowi element realizacji nowoczesnego programu kształcenia. Studenci występują w nim w roli konsumentów i ostatecznych użytkowników. We współpracy z producentami i usługodawcami rynkowymi, z którymi współpracuje Uczelnia, przygotowują wersję finalną ich produktów i usług.