Studia licencjackie, ekonomia – u nas inaczej

Laboratorium biznesu

Laboratorium Biznesu jest jednostką organizacyjną uczelni wdrażającą różnorodne formy kształcenia praktycznego oraz sprawującą nadzór nad jego przebiegiem. W ramach laboratorium tworzone jest realne środowisko działalności firm do celów nabywania przez studentów praktycznych umiejętności.

Symulatory i gry strategiczne

Jedną ze stosowanych form zajęć na studiach ekonomicznych są symulatory i gry strategiczne. Korzystając z symulatorów, studenci mogą budować firmę i są krok po kroku wprowadzani w nowe zagadnienia. Każdy okres decyzyjny obejmuje określony zestaw decyzji. Uczestnicy gry oceniają możliwości rynkowe, wybierają strategię biznesową, podejmują szereg decyzji w celu uzyskania korzystnego wyniku działalności firmy. W ten sposób student może zobaczyć całość przedsięwzięcia biznesowego z uwzględnieniem marketingu, finansów i zarządzania. Każda decyzja jest powiązana z przepływami finansowymi i wynikami firmy, co pozwala przekonać się, jakie są finansowe następstwa podejmowanych decyzji.

Trening biznesowy w warunkach rzeczywistych

Do celów treningu umiejętności biznesowych i realizacji warsztatów i ćwiczeń są udostępnione realnie funkcjonujące firmy internetowe działające na rynku e-commerce. Studenci w ramach zajęć jako uczestnicy tych organizacji, podejmują bieżące decyzje gospodarcze, dokonują analizy wyników ekonomicznych, poznają rynki krajowe i zagraniczne oraz ich uwarunkowania prawne. Zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym.

Giełdy kooperacyjne wiedzy

Program studiów obok zajęć realizowanych przez praktyków we współpracy z przedsiębiorstwami zakłada regularnie organizowane spotkania studentów z przedstawicielami biznesu, organizacji gospodarczych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej przeprowadzone w formie spotkań na wzór giełd kooperacyjnych, wymagające aktywności studentów w zakresie organizacji spotkań, zgłaszania propozycji programów i bezpośredniego w nich udziału.

Certyfikacja praktycznych umiejętności

Dla przedmiotów specjalnościowych i praktycznych, program przewiduje obowiązkową certyfikację umiejętności w formie egzaminów, testów i sprawdzianów przeprowadzanych przez uprawnione instytucje zewnętrzne lub wykwalifikowane laboratoria. Laboratorium biznesu organizuje certyfikację umiejętności komputerowych, znajomości specjalistycznego oprogramowania z różnych dyscyplin, znajomości języków obcych oraz innych kompetencji z zakresu specjalności.