Misja i strategia rozwoju

Misją Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie jest:

 • kształcenie biznesowe przedsiębiorczych, samodzielnych specjalistów przygotowanych do podejmowania wyzwań na poziomie lokalnym, kraju oraz w wymiarze globalnym
 • propagowanie kultury przedsiębiorczości i rozwijanie postaw przedsiębiorczych
 • rozwój kreatywności wykorzystywanej w praktyce działalności gospodarczej
 • łamanie stereotypów i kształtowanie otwartego na innowacyjność sposobu myślenia i postępowania
 • kształcenie nowoczesnych kadr w oparciu o nowe technologie
 • wyznaczanie nowych trendów w zakresie wyższego szkolnictwa zawodowego

Podstawowe cele strategiczne rozwoju Uczelni są następujące:

 • stały rozwój działalności dydaktycznej Uczelni na bazie współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym
 • komercjalizacja i transfer wiedzy z Uczelni do przedsiębiorstw i innych organizacji
 • udział w projektach współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie dydaktyki i prac badawczych

Cele strategiczne Uczelnia realizuje poprzez:

 • wdrażanie programów kształcenia tworzonych we współpracy z przedsiębiorstwami
 • powierzanie zajęć przedstawicielom przedsiębiorstw oraz realizację zajęć w rzeczywistym środowisku biznesowym
 • przeprowadzanie zajęć w komputerowych laboratoriach biznesu przy zastosowaniu innowacyjnych technik nauczania
 • stosowanie w kształceniu narzędzi technologii informatycznych, w tym wspieranie samodzielnej pracy studenta w drodze edukacji mobilnej
 • wymianę studentów w ramach programów międzynarodowych, w tym praktyk i staży zagranicznych
 • rozwój własnego zaplecza biznesowego w celu tworzenia możliwości zatrudniania absolwentów, odbywania praktyk i staży w trakcie studiów
 • rozwój współpracy z uczelniami zagranicznymi poprzez tworzenie wspólnych programów nauczania, certyfikatów i dyplomów
 • rozwój centrum badawczego działającego efektywnie w zakresie świadczenia usług doradczych oraz transferu wiedzy z Uczelni do podmiotów gospodarczych
Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie