Modułowa formuła kształcenia

Modułowa formuła kształcenia polega na tym, że każdy dzień zajęć podporządkowany jest realizacji wybranego tematu lub problemu. Tematowi dnia służą zajęcia z zakresu różnych dyscyplin makroekonomii, finansów, prawa czy informatyki, ujęte w formie odpowiednio wybranych segmentów treści – modułów. Wykładowcy prowadzący zajęcia współpracują ze sobą przy realizacji tak określonego programu.

Na studiach realizowanych w systemie modułowym, student poznaje w jaki sposób wiedza z różnych przedmiotów może być wykorzystana do rozwiązania konkretnego problemu, widzi powiązania pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami wiedzy. Egzaminy i zaliczenia nie stanowią pełnego stresów wymogu formalnego a stają się potwierdzeniem pozytywnie zakończonego etapu studiów i źródłem satysfakcji z poczucia zdobytych umiejętności, przydatnych w pracy zawodowej.

Stosowanie systemu modułowego na wzór rozwiązań właściwych dla uznanych europejskich i amerykańskich uczelni biznesowych, pozwala wyeliminować wady i ograniczenia charakterystyczne dla dominującego systemu tradycyjnego, który realizowany jest według przedmiotów i w niewielkim stopniu różni się od stosowanego na poziomie średnim edukacji. Cechuje go regularna powtarzalność odbywanych co tydzień lub zjazd tych samych przedmiotów. Celem w ten sposób realizowanego programu kształcenia jest przekazywanie treści właściwych dla poszczególnych przedmiotów, przy braku powiązań pomiędzy zajęciami.

Przedmiotowy system studiów kładzie nacisk na formalne zdawanie egzaminów i zaliczanie przedmiotów kosztem nabywania przydatnej w pracy zawodowej wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności. Z tego względu studia przebiegają według schematu „od egzaminu do egzaminu”, a praktyczne umiejętności Studenta najczęściej stanowią efekt wtórny a często przypadkowy. W rzeczywistości praktyczna nauka rozpoczyna się dopiero po studiach po podjęciu pracy zawodowej.

System modułowy pozwala natomiast studentom osiągnąć większą skuteczność w nabywaniu praktycznych umiejętności a przy tym nadaje studiom ekonomicznym o wiele bardziej atrakcyjną formę.

Przykład prezentujący różnice w sposobie realizacji studiów w systemie przedmiotowym i modułowym znajdziesz w tekście „Gdybyś był Studentem”.