Zastąpiliśmy powszechnie stosowany przez uczelnie system kształcenia oparty na przedmiotach - innowacyjnym systemem modułowym.

Innowacyjne studia, system modułowy, studia dualne, ekonomiczne

Modułowa formuła kształcenia

Modułowa formuła kształcenia polega na tym, że każdy dzień zajęć podporządkowany jest realizacji wybranego tematu lub problemu. Tematowi dnia służą zajęcia z zakresu różnych dyscyplin makroekonomii, finansów, prawa czy informatyki, ujęte w formie odpowiednio wybranych segmentów treści – modułów. Wykładowcy prowadzący zajęcia współpracują ze sobą przy realizacji tak określonego programu.

Na studiach realizowanych w systemie modułowym, student poznaje w jaki sposób wiedza z różnych przedmiotów może być wykorzystana do rozwiązania konkretnego problemu, widzi powiązania pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami wiedzy. Egzaminy i zaliczenia nie stanowią pełnego stresów wymogu formalnego a stają się potwierdzeniem pozytywnie zakończonego etapu studiów i źródłem satysfakcji z poczucia zdobytych umiejętności, przydatnych w pracy zawodowej.

Stosowanie systemu modułowego na wzór rozwiązań właściwych dla uznanych europejskich i amerykańskich uczelni biznesowych, pozwala wyeliminować wady i ograniczenia charakterystyczne dla dominującego systemu tradycyjnego, który realizowany jest według przedmiotów i w niewielkim stopniu różni się od stosowanego na poziomie średnim edukacji. Cechuje go regularna powtarzalność odbywanych co tydzień lub zjazd tych samych przedmiotów. Celem w ten sposób realizowanego programu kształcenia jest przekazywanie treści właściwych dla poszczególnych przedmiotów, przy braku powiązań pomiędzy zajęciami.

Przedmiotowy system studiów kładzie nacisk na formalne zdawanie egzaminów i zaliczanie przedmiotów kosztem nabywania przydatnej w pracy zawodowej wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności. Z tego względu studia przebiegają według schematu „od egzaminu do egzaminu”, a praktyczne umiejętności Studenta najczęściej stanowią efekt wtórny a często przypadkowy. W rzeczywistości praktyczna nauka rozpoczyna się dopiero po studiach po podjęciu pracy zawodowej.

System modułowy pozwala natomiast studentom osiągnąć większą skuteczność w nabywaniu praktycznych umiejętności a przy tym nadaje studiom ekonomicznym o wiele bardziej atrakcyjną formę.

Przykład prezentujący różnice w sposobie realizacji studiów w systemie przedmiotowym i modułowym znajdziesz w tekście „Gdybyś był Studentem”.