Laboratorium Biznesu

to jednostka, która odgrywa kluczową rolę w realizacji kształcenia praktycznego.  Do jej zadań należy przygotowywanie dla celów kształcenia praktycznego rzeczywistego środowiska działalności firm, zapewnienie odpowiedniego oprogramowania komputerowego stosowanego w praktyce gospodarczej oraz wspomagającego kształcenie biznesowe jak również organizacja giełd kooperacyjnych przedsiębiorczości.

Laboratorium Biznesu zapewnia obsługę i nadzoruje program edukacji mobilnej w zakresie pracy własnej i dostępu do otwartych zasobów edukacyjnych.

Laboratorium Biznesu ma za zadanie organizować regularne spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz grup biznesu, inicjować zakładanie  działalności gospodarczej w czasie studiów, oferować mentoring i doradztwo, nadzorować proces wykorzystywania w kształceniu  treningu umiejętności biznesowych.

Agencja Zatrudnienia

jest jednostką odpowiedzialną za pozyskiwanie ofert pracy. Jej zadaniem jest obsługa i koordynacja staży zawodowych, współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, pozyskiwanie ofert pracy, udział w targach pracy i wydarzeniach dotyczących rynku pracy.

Agencja Zatrudnienia  gromadzi i rozpowszechnia informacje na temat najnowszych trendów na rynku pracy, poziomu wynagrodzeń i zmian w kodeksie pracy.

Do zadań Agencji Zatrudnienia należy udział w wydarzeniach dotyczących rynku pracy, w targach przedsiębiorczości, targach pracy, prezentacjach w szkołach średnich. Agencja organizuje dni otwarte i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, zapewnia usługi doradztwa zawodowego, organizuje spotkania z pracodawcami i organizatorami praktyk.

Centrum Badawcze FORESIGHT

ma za zadanie rozwijać współpracę  przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, koordynować realizację projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, inicjować projekty badawcze i komercjalizację wyników  do zainteresowanych firm i odbiorców.

Centrum Języków Obcych

to jednostka, której zadaniem jest organizacja, prowadzenie i koordynacja lektoratów,  w szczególności nauka języka polskiego dla obcokrajowców  i doskonalenie języka angielskiego, wykonywanie zadań w zakresie dydaktyki, zaliczeń i egzaminów, dbanie o efektywność nauczania języków obcych, współpraca z instytucjami certyfikującymi kompetencje absolwentów i studentów w zakresie znajomości języków obcych, współpraca przy wyborze treści programowych do realizacji w języku obcym.

Otoczenie biznesowe WIBS

Środowisko biznesowe WIBS tworzą organizacje współpracujące lub wspierające proces kształcenia. Należą do nich podmioty gospodarcze i instytucje oferujące zatrudnienie,  firmy uczestniczące w tworzeniu programu kształcenia, których przedstawiciele biorą udział w realizacji praktycznych zajęć dydaktycznych i szkoleń.

Otoczenie międzynarodowe WIBS

Tworzą go zagraniczne instytucje edukacyjne współpracujące w ramach umów bilateralnych, przedsiębiorstwa i ich jednostki, jednostki uczelni i instytutów badawczych zapraszanych do realizacji wspólnych projektów dydaktycznych i naukowych.