Kształcenie na studiach I stopnia kierunku EKONOMIA oparte jest na programie odpowiadającym wymogom profilu praktycznego i studiów dualnych. Oznacza to, że proces kształcenia nadzorowany jest przez kadrę menedżerską a połowa zajęć ma formę odpłatnego stażu w przedsiębiorstwie.

Kluczowe dla funkcjonowania obydwu wydziałów jednostki organizacyjne to: Laboratorium Biznesu, Biuro Karier, Centrum Badawcze FORESIGHT, Centrum Języków Obcych a ponadto instytucje otoczenia biznesowego Uczelni oraz otoczenia międzynarodowego.

 

Laboratorium Biznesu

to jednostka, która odgrywa kluczową rolę w realizacji kształcenia na kierunku o profilu praktycznym. Obejmuje wszystkie działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego środowiska do kształcenia w ramach studiów dualnych.  Do jej zadań należy przygotowywanie dla celów kształcenia praktycznego rzeczywistego środowiska działalności firm, zapewnienie odpowiedniego oprogramowania komputerowego stosowanego w praktyce gospodarczej oraz wspomagającego kształcenie biznesowe jak również organizacja giełd kooperacyjnych przedsiębiorczości.

Laboratorium Biznesu zapewnia obsługę i nadzoruje program edukacji mobilnej w zakresie pracy własnej studenta i dostępu do otwartych zasobów edukacyjnych.

Laboratorium Biznesu ma za zadanie organizować regularne spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz grup biznesu, inicjować zakładanie przez studentów działalności gospodarczej w czasie studiów, oferować mentoring i doradztwo, nadzorować proces wykorzystywania w kształceniu aktywnych firm udostępnionych przez Uczelnię do treningu umiejętności biznesowych.

Biuro Karier

jest jednostką odpowiedzialną za organizację i realizację programu praktyk i staży. Jej zadaniem jest obsługa i koordynacja realizacji studenckich praktyk zawodowych, współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, pozyskiwanie ofert pracy dla absolwentów i studentów, śledzenie aktywności studentów oraz karier absolwentów uczelni, udział w targach pracy i wydarzeniach promujących uczelnię na rynku pracy.

Biuro Karier poprzez stronę internetową, newslettery i portale społecznościowe gromadzi i rozpowszechnia wśród studentów informacje na temat najnowszych trendów na rynku pracy, poziomu wynagrodzeń i zmian w kodeksie pracy.

Do zadań Biura należy udział w wydarzeniach promujących uczelnię na rynku pracy, w targach edukacyjnych, targach pracy, prezentacjach w szkołach średnich. Biuro organizuje dni otwarte i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, zapewnia usługi doradztwa zawodowego, organizuje spotkania z pracodawcami i organizatorami praktyk.

Centrum Badawcze FORESIGHT

ma za zadanie rozwijać współpracę studentów i kadry akademickiej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, koordynować realizację projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, inicjować projekty badawcze i komercjalizację wyników z Uczelni do zainteresowanych firm i odbiorców.

Centrum Języków Obcych

to jednostka, której zadaniem jest organizacja, prowadzenie i koordynacja lektoratów, wykonywanie zadań w zakresie dydaktyki, zaliczeń i egzaminów, dbanie o efektywność nauczania języków obcych, współpraca z instytucjami certyfikującymi kompetencje absolwentów i studentów w zakresie znajomości języków obcych, współpraca przy wyborze treści programowych do realizacji w języku obcym.

Otoczenie biznesowe Uczelni

Środowisko biznesowe Uczelni tworzą organizacje współpracujące lub wspierające proces kształcenia. Należą do nich podmioty gospodarcze i instytucje oferujące praktyki i staże dla studentów, w tym podmioty przedsiębiorczości społecznej, firmy uczestniczące w tworzeniu programu kształcenia, których przedstawiciele biorą udział w realizacji praktycznych zajęć dydaktycznych, podmioty w których studenci przygotowują projekty dyplomowe o charakterze projektowym oraz inni interesariusze wspierający proces kształcenia.

Otoczenie międzynarodowe Uczelni

Tworzą go uczelnie zagraniczne współpracujące w ramach wymiany studentów, w tym programu Erasmus i umów bilateralnych, przedsiębiorstwa i ich jednostki przyjmujące studentów na praktyki zagraniczne, jednostki uczelni i instytutów badawczych zapraszanych do realizacji wspólnych projektów dydaktycznych i naukowych.