Doświadczenia absolwentów uczelni ekonomicznych potwierdzają jak niewielką wartość mają studia pozbawione odpowiednich warunków nabywania umiejętności praktycznych na etapie zdobywania wykształcenia. Praktyki mają ponadto istotne znaczenie z uwagi na możliwość nawiązywania kontaktów ze środowiskiem przedsiębiorców w danej branży, a także pozyskiwania atrakcyjnych ofert staży i pracy.

W naszej Uczelni, program studiów na kierunku EKONOMA I stopnia o profilu praktycznym przewiduje od drugiego do piątego semestru studiów obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze co najmniej jednego miesiąca w semestrze. Studenci mogą korzystać z oferty Uczelni lub przedstawiać do akceptacji własne propozycje przedsiębiorstw do odbywania praktyk w Polsce i za granicą. W przypadku zatrudnienia na stanowiskach związanych z wybraną specjalnością studiów, istnieje możliwość zaliczenia na konto praktyk zdobytych umiejętności i doświadczenia.

Studenckie praktyki zawodowe w kraju stanowią ofertę ogólnie dostępną i powszechnie przez uczelnie realizowaną. W kolejnych latach atrakcyjną sposobność nabywania umiejętności zawodowych stanowić będzie upowszechnienie praktyk zagranicznych odbywanych w krajach Unii Europejskiej lub w lokalizacjach poza Europą.

W Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu realizacja przez Studentów praktyk zagranicznych będzie możliwa w ramach następujących programów:

  • rządowy program dla uczelni wyższych „STUDIUJESZ ? PRAKTYKUJ”. Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów w drodze realizacji przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami.
  • praktyki i staże przygotowywane w ramach programu umiędzynarodowienia Uczelni (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój), w tym realizacji programów obcojęzycznych tworzonych we współpracy z partnerami zagranicznymi.
  • programy własne praktyk i staży zagranicznych tworzone przez Wyższą Międzynarodową Szkołę Biznesu z przedsiębiorstwami współpracującymi z zapleczem biznesowym Uczelni w formie europejskich sieci kooperacyjnych (Londyn, Monachium, Kopenhaga) oraz powiązań z instytucjami z innych regionów świata. W ostatnim czasie nawiązaliśmy szczególnie interesującą współpracę z podmiotami z Dubaju.

Możliwość odbywania praktyk i staży zagranicznych mają Studenci po ukończeniu 3 semestrów studiów, dysponujący wymaganą znajomością języka obcego niezbędnego do komunikacji w kraju docelowym oraz spełniający pozostałe kryteria określone w Regulaminie Praktyk WMSB.