profil praktyczny, studia dualne, licencjackie

Profil praktyczny studiów

Uczelnie w Polsce mogą prowadzić studia realizując program kształcenia w ramach profilu praktycznego lub profilu ogólnoakademickiego.  Profil praktyczny studiów oznacza, że co najmniej połowa zajęć ma charakter praktyczny, zajęcia są realizowane przy udziale podmiotów gospodarczych i praktyków w danej dziedzinie, a udział tego typu zajęć może być przez uczelnię dowolnie zwiększany. W przypadku profilu ogólnoakademickiego ponad połowa zajęć jest podporządkowana celowi zdobywania pogłębionej wiedzy teoretycznej a dominującymi formami zajęć są wykłady i zajęcia realizowane na terenie uczelni.

Na studiach o profilu praktycznym student nie ma obowiązku uczestnictwa w badaniach naukowych wydziału, co jest wymogiem w przypadku profilu ogólnoakademickiego. Oznacza to, że nie ma konieczności studiowania poszerzonych programów matematyki, statystyki, poznawania modeli ekonometrycznych niezbędnych do prowadzenia analiz w ramach prac o charakterze naukowym.

W ramach profilu praktycznego praca dyplomowa ma charakter projektu, tworzonego pod kątem możliwości wykorzystania go w praktycznej działalności. Projekt może mieć charakter nowego modelu biznesowego, opisu nowego produktu lub usługi, ale również raportu z badania rynku, ekspertyzy, opracowania przydatnego w działalności firmy lub branży. Student ma prawo komercjalizacji swojego produktu biznesowego na koniec studiów w drodze sprzedaży projektu dyplomowego zainteresowanemu odbiorcy.

Profil praktyczny wymaga w trakcie studiów realizacji praktyk a w przypadku studiów dualnych staży zawodowych. Z kolei w przypadku profilu ogólnoakademickiego, praktyki są realizowane na zasadzie dobrowolności.