Studia dla kariery naukowej czy zawodowej

Jakie korzyści daje wybór praktycznego profilu studiów

Już na etapie rekrutacji Kandydat na studia zobowiązany jest dokonać, niezależnie od typu uczelni, wyboru profilu kształcenia. Uczelnie mogą oferować profil praktyczny studiów lub ogólnoakademicki.

Jako Uczelnia o charakterze biznesowym realizujemy i zachęcamy Kandydatów – uwzględniając potrzeby obecnych czasów – do wyboru programu opartego na praktycznym profilu kształcenia. Profil ten posiada liczne przewagi w stosunku do profilu ogólnoakademickiego. Dokonując wyboru studiów z pewnością warto rozważyć następujące kwestie.

 Praktyczne warsztaty czy teoretyczne wykłady

W przypadku profilu praktycznego co najmniej połowa zajęć, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, powinna mieć charakter zajęć praktycznych realizowanych w formie warsztatów, ćwiczeń, seminariów i praktyk. Zajęcia powinny być obowiązkowo realizowane przy udziale podmiotów gospodarczych i specjalistów – praktyków w danej dziedzinie w warunkach zapewniających zdobycie wymaganych kompetencji.

Jeśli chodzi o profil ogólnoakademicki jest odwrotnie, co najmniej połowa zajęć jest podporządkowana celowi zdobywania pogłębionej wiedzy teoretycznej w formie wykładów bezpośrednich i studiów literatury.

Profil praktyczny studiów czy ogólnoakademicki

Przy wyborze profilu studiów należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy podejmowane studia ekonomiczne mają stanowić etap na drodze do podjęcia pracy zawodowej lub uruchomienia własnej firmy czy też przygotowywać do przyszłej kariery naukowej.

Powyższe pytanie jest istotne z tego względu, że wybierając profil praktyczny, Student nie podlega obowiązkowi udziału w badaniach naukowych wydziału, na którym studiuje, co jest wymogiem w przypadku profilu ogólnoakademickiego. Oznacza to brak konieczności studiowania poszerzonych programów matematyki, statystyki, poznawania modeli ekonometrycznych, prowadzenia badań ilościowych do prac o charakterze naukowym. Profil ogólnoakademicki jest zatem korzystną opcją studiów dla tych osób, które planują karierę naukową w miejsce aktywności zawodowej właściwej dla profilu praktycznego.

W naszej Uczelni, wychodząc naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom Kandydatów, oferujemy studia na kierunku ekonomia o profilu praktycznym. Dla wszystkich chętnych przewidzieliśmy również możliwość pogłębiania wiedzy teoretycznej w formie kół naukowych, realizacji przez studentów innowacyjnych projektów oraz możliwości korzystania z zagranicznych praktyk i staży.

Praktyki w kraju i za granicą

Profil praktyczny wymaga realizacji w trakcie studiów programu praktyk. W przypadku profilu ogólnoakademickiego ustawowy brak obowiązku praktyk deprecjonuje program studiów, ogranicza bowiem możliwości nawiązywania przez studentów kontaktów i współpracy z pracodawcami.

Oferowane przez naszą Uczelnię praktyki zarówno w polskich firmach jak i za granicą w przedsiębiorstwach w Londynie, Monachium i Dubaju stanowią szansę zarówno na zdobywanie wszechstronnych umiejętności jak i nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz pozyskanie atrakcyjnych ofert pracy.