Warunki przyjęcia cudzoziemców na studia

Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podjąć studia:
 • na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

I/ Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować i odbywać kształcenie mogą:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały
 • posiadający ważną Kartę Polaka
 • cudzoziemcy posiadający aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeśli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie:
 • ważną Kartę Polaka
 • paszport lub dowód tożsamości w przypadku obywateli państw członkowskich UE, lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii lub dokument potwierdzający, że jest się członkiem rodziny takiej osoby
 • aktualne zezwolenie na pobyt stały
 • dokument potwierdzający aktualny status uchodźcy nadany w Polsce
 • dokument potwierdzający, że korzystają z ochrony czasowej w Polsce
 • dokument potwierdzający, że są pracownikiem migrującym i obywatelem państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkiem rodziny takiej osoby mieszkającym w Polsce
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • wydane w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)
 • dokument potwierdzający, że udzielono im w Polsce ochrony uzupełniającej.

II/ Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

 1. na podstawie decyzji Rektora Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu
  • zasadach odpłatności, lub
  • odpłatności i świadczeń stypendialnych, lub
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, lub
  • jako stypendyści Uczelni.
  • jako stypendyści strony polskiej
 2. Co do zasady cudzoziemcy są przyjmowani w WMSB na zasadach odpłatności. Wysokość opłat za studia określają zarządzenia Kanclerza i regulamin opłat.
 3. na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach

  Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów międzynarodowych jako:

  • stypendyści strony polskiej, lub
  • na zasadach odpłatności, lub
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, lub
  • jako stypendyści Uczelni.
 4. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronach:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl
  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - www.buwiwm.edu.pl
 5. na podstawie umów zawartych przez Wyższą Międzynarodową Szkołę Biznesu z podmiotami zagranicznymi

  Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie umów zawieranych przez Wyższą Międzynarodową Szkołę Biznesu z podmiotami zagranicznymi, na warunkach określonych w tych umowach:

  • jako stypendyści strony polskiej
  • na zasadach odpłatności, lub
  • bez odpłatności i świadczeń socjalnych, lub
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, albo
  • jako stypendyści Uczelni.
 6. na podstawie decyzji Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

  Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o skierowaniu cudzoziemca do odbywania studiów wyższych w wybranej uczelni, która określa, że jest on przyjmowany:

  • na zasadach odpłatności, lub
  • bez odpłatności i świadczeń socjalnych, lub
  • jako stypendysta strony polskiej (tzw. stypendysta rządu polskiego) lub
  • jako stypendysta strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę.
 7. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl
  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - www.buwiwm.edu.pl
 8. Inne warunki
  • Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
  • Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na innych zasadach obowiązujących cudzoziemców. Wybór ścieżki rekrutacyjnej należy do cudzoziemca. Decyzję należy podjąć przed rozpoczęciem kwalifikacji na studia.
  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia oraz inne formy kształcenia, na zasadach obowiązujących obywateli polskich, (z tym że, osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg), albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
  • Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe i uczestniczyć w badaniach naukowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie na zasadach obowiązujących obywateli polskich są przyjmowani na dany kierunek i rok akademicki.

Podlegają oni procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy zgodnie z uchwałą rekrutacyjną senatu WMSB w danym roku akademickim, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów określonych w przepisach prawa, w tym w zakresie nostryfikacji wymaganych dokumentów dotyczących wykształcenia oraz innych dokumentów, jak paszport, wiza, karta pobytu, polisa ubezpieczeniowa.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w naszej Uczelni zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • formularz osobowy + 4 fotografie 35 x 45 mm jak do dowodu osobistego Formularz osobowy należy wydrukować i podpisać
 • kopia pierwszej strony paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem lub dowodu osobistego
 • kopia wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • w przypadku osób podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – kopia Karty Polaka, karty stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • na studiach I stopnia (licencjackie) polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na studiach realizowanych w języku angielskim
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie naszej Uczelni (po przeprowadzeniu rozmowy lub testu), że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. Jako dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego mogą posłużyć również świadectwa ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego w wysokości 125 EUR. W przypadku studentów ubiegających się w okresie rekrutacji o uzyskanie prawa pobytu na okres studiów wymagana jest opłata wpisowego 125 EUR oraz opłata czesnego za pierwszy semestr lub pierwszy rok studiów.

Proces aplikowania na studia przez cudzoziemców

 1. Wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy (pobierz)
 2. Prześlij skany kwestionariusza osobowego, pierwszej strony paszportu, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille albo nostryfikowanego (jeśli dotyczy) świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo na adres mailowy: admission@wmsb.edu.pl
 3. Po otrzymaniu dokumentów Uczelnia podejmie decyzję o przyjęciu na studia.
 4. Przygotujemy do odbioru lub wyślemy zaświadczenie o wstępnym przyjęciu na studia.
 5. Dokonaj opłaty wpisowego i opłaty za pierwszy rok lub semestr studiów.
 6. Po otrzymaniu płatności przekażemy Kandydatowi decyzję o przyjęciu na studia oraz zaproszenie niezbędne do złożenia wniosku o wizę studencką. Informacje o dokumentach potrzebnych dla otrzymania wizy można znaleźć na stronie ambasady RP Polski w kraju zamieszkania.
 7. Złóż wszystkie pozostałe wymagane dokumenty przed rozpoczęciem studiów patrz: Wymagane dokumenty

Legalizacja i nostryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu – świadectwa maturalne i dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia.

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia lub autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji, w którym państwie został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.

Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Lista państw - stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie:

http://www.hcch.net/ odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities.

Legalizacja

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną powyższej konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka dyplomatyczna w tym państwie.

Nostryfikacja świadectw dojrzałości

Świadectwo dojrzałości wydane za granicą jest uznawane w kraju na podstawie umowy międzynarodowej o uznawalności wykształcenia lub w trybie nostryfikacji.

Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa i które nie wymagają dodatkowych formalności:
 1. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.

  Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 2. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 3. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 4. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi.
Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez państwo, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub umowa ta przestała obowiązywać. Szczegółowe informacje na temat umów międzynarodowych dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html.

Nostryfikacji zagranicznego świadectwa maturalnego dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację lub kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć stosowny dokument - jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce.

Na terenie województwa mazowieckiego nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

www.kuratorium.waw.pl/en/nostrification-of-certi/8177,Recognition-of-certificates.html

Zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły będzie uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, jeżeli uprawnia ono do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.

Aby uzyskać nostryfikację świadectwa Kandydat powinien złożyć w kuratorium oświaty następujące dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji
 • oryginał świadectwa uzyskanego za granicą
 • potwierdzenie, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych, jeżeli nie ma podobnej adnotacji w dokumencie
 • tłumaczenie świadectwa dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Świadectwo powinno być zalegalizowane przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów w celu ubiegania się o przyjęcie studia podyplomowe i MBA.

Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Szczegółowe informacje na temat umów międzynarodowych dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

Gdy przedstawiony dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową, ale uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach podyplomowych i MBA) w Polsce.

Jeżeli uzyskany dyplom zagraniczny nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to chcesz kontynuować kształcenie w Polsce, wtedy przed podjęciem studiów musisz poddać swój dyplom procedurze nostryfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

Akty prawne

 • art. 93-93h Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U z dnia 16 marca 2015, poz. 375.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty, Dz. U. z dnia 27 marca 2015, poz. 447.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie nie prowadzi własnych domów studenckich. Uczelnia współpracuje z akademikami i ośrodkami, w których mieszkają studenci.

Informacje o dostępnych miejscach w domach studenckich przekazujemy Kandydatom po zakończeniu rejestracji na studia.