Reformę szkolnictwa wyższego czas zacząć

Wyłonieni zostali zwycięzcy konkursu „Ustawa 2.0”, którzy otrzymali zadanie przygotowania założeń reformy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Należą do nich: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, SWPS oraz Instytut Allerhanda. Laureaci reprezentują różne środowiska naukowe i regiony kraju. Jeden zespół afiliowany jest przy uczelni publicznej, drugi przy niepublicznej, ostatni jest podmiotem działającym na rzecz nauki. Nowa ustawa ma być przygotowana w oparciu o dialog zarówno wewnątrz środowiska akademickiego jak i między tym środowiskiem a rządem.

W ramach prowadzonych prac odbędą się szerokie konsultacje społeczne proponowanych przez zespoły rozwiązań. Prace zespołów zakończą się w styczniu 2017 r. Ich efektem będą trzy konkurencyjne projekty założeń do ustawy. Staną się one punktem wyjścia do zaplanowanego na 2017 rok Narodowego Kongresu Nauki. W toku debat ustawa uzyska finalny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019.

Według Komitetu Polityki Naukowej – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podstawowe kwestie wymagające rozstrzygnięcia w nowej ustawie to:

  1. Zakres autonomii uczelni wyższych
  2. Model uczelni wyższych
  3. Finansowanie szkolnictwa wyższego
  4. Wybór uczelni flagowych
  5. Ocena szkół wyższych
  6. Ścieżki kariery
  7. Kształcenie studentów i absolwentów
  8. Regulacje dla uczelni niepublicznych
  9. Umiędzynarodowienie uczelni
  10. Rola uczelni w otoczeniu społeczno – gospodarczym

Niezależnie od zakresu tematycznego prowadzonych prac, sukces w zakresie przygotowania założeń reformy, będzie zależał od tego na ile środowisko akademickie poprze projekt rzeczywistych a nie pozornych zmian. Tym samym system szkolnictwa zostanie  ukierunkowany nie na przetrwanie, a na rozwój uczelni funkcjonujących w ścisłym powiązaniu z otoczeniem zewnętrznym i jego potrzebami.