Welcome to Warsaw ! We have developed a wide offer of summer short courses, aimed at highly motivated candidates.  Join us now. Apply for July 2018 intake.

Studenci zagraniczni w Polsce

Na świecie ponad 4,5 miliona studentów uczy się poza granicami swojego kraju. Do 2020 roku liczba liczba ta ulegnie podwojeniu. Ponad połowa międzynarodowych studentów pochodzi z Azji, dominują Chińczycy i Hindusi. Większość studentów z zagranicy goszczą takie kraje, jak Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Niemcy i Francja. W skali globalnej rynek studiów międzynarodowych przynosi krajom przyjmującym studentów zagranicznych ok. 100 miliardów USD rocznie. Studenci zagraniczni w Polsce wnoszą do gospodarki 150 milionów EUR rocznie.

Studenci – obcokrajowcy według liczb

W roku akademickim 2015/2016 w polskich uczelniach studiowało 1.405.133 osoby tj. o 64 254 studentów mniej niż w roku poprzednim, w tym 57.119 studentów zagranicznych ze 157 krajów, więcej o 10.000 w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza wzrost o 23%. Studenci zagraniczni stanowią tym samym 4,1% ogółu studentów w kraju.

Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Ukrainy, których liczba wynosiła 30.589 osób o 7197 więcej niż rok wcześniej. Ich udział w ogóle studentów zagranicznych wynosił 53%. Drugą największą grupę studentów zagranicznych w Polsce stanowili w tym samym roku Białorusini (4615), a następnie Norwegowie (1581), Hiszpanie (1407) i Szwedzi (1291).

Ponad 83% ogółu studentów obcokrajowców to osoby z Europy. W Polsce jest natomiast znacznie mniej studentów z Azji (6896), w tym 846 Chińczyków, 505 z Tajwanu, 896 Hindusów i 234 Wietnamczyków. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania ofertą polskich uczelni przez studentów pochodzących z Afryki (1197). Rośnie też liczba studentów z Arabii Saudyjskiej (854) i Turcji (1205).

Jakość kształcenia w polskich uczelniach

Jak wynika z przeglądu dotychczasowych działań uczelni na rzecz umiędzynarodowienia w zakresie kształcenia, większość działań sprowadza się do akcji marketingowych, udziału w targach, zdobywania jak najwyższych pozycji w rankingach, otwierania swoich punktów konsultacyjnych za granicą. Obserwując jednak proces dydaktyczny w ciągu roku, można stwierdzić że większość uczelni nie posiada odpowiednich programów kształcenia uwzględniających pochodzenie studentów, różnice kulturowe, służących integracji z polskim społeczeństwem i systemem społeczno – gospodarczym.

Największy problem stanowi jakość kształcenia. Te same mało innowacyjne i przeteoretyzowane programy realizowane od dawna przez dotychczasową kadrę uczelni oferowane są studentom zagranicznym. Oznacza to, że problemy związane ze znalezieniem pracy przez polskich studentów w związku z niedostosowaniem kształcenia do rynku pracy dotkną po skończeniu studiów również studentów zagranicznych, zarówno tych którzy pozostaną w Polsce jak i tych, którzy będą chcieli zdobyć użytek ze zdobytych umiejętności w krajach swojego pochodzenia.

Istotną kwestią jest międzynarodowa współpraca naukowo – badawcza uczelni, w tym ukierunkowana na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami i organizacjami z otoczenia zewnętrznego.