Studia-dualne

Studia dualne

Studia dualne zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mogą prowadzić uczelnie, które realizują profil praktyczny studiów. Istota tego profilu polega na tym, że co najmniej połowa zajęć ma charakter praktyczny. Pozwala to nabywać faktyczne umiejętności i oczekiwane na rynku pracy kompetencje.

Studia dualne bazują na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Oznacza to, że student zazwyczaj po zaliczeniu 1. roku, kolejne lata studiów realizuje w systemie: przez pół tygodnia odbywa zajęcia w uczelni a przez pozostałe dni tygodnia odbywa odpłatnie staż w przedsiębiorstwie lub innej instytucji, co pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów.

Realizacja studiów dualnych pozwala dostosowywać kształcenie na studiach wyższych do potrzeb rynku pracy. W takich krajach, jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, które upowszechniły model studiów dualnych zarówno na poziomie szkół średnich jak i studiów wyższych, funkcjonują już całe uczelnie dualne. W Polsce, z jednej strony istnieje wysokie stałe bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych, z drugiej strony ponad 70% przedsiębiorstw nie może znaleźć pracowników o potrzebnych kompetencjach.

System studiów dualnych nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Studenci, którzy nie chcą w nim uczestniczyć wybierają studia o profilu praktycznym odbywając 3-4 miesiące zajęć w uczelni a następnie 1 miesiąc tradycyjnej praktyki.