Profil praktyczny studiów, kształcenie w rzeczywistym środowisku biznesowym, gry i symulatory, nadzór menedżerski nad przebiegiem studiów.

Innowacyjna formuła kształcenia, laboratoria biznesu, organizacja i nadzór menedżerski nad przebiegiem studiów

Wprowadzając do naszej oferty dydaktycznej kształcenie na kierunku EKONOMIA, przeprowadziliśmy wśród potencjalnych Kandydatów liczne wywiady na temat oczekiwań dotyczących tego rodzaju studiów w obecnym czasie. Jeśli chodzi o studia ekonomiczne zidentyfikowaliśmy najbardziej poszukiwane przez Kandydatów treści programowe i techniki studiów. Przedstawiamy najwyżej ocenione nasze propozycje.

Studia ekonomiczne – modułowy system kształcenia

W miejsce powszechnie stosowanego w uczelniach tradycyjnego systemu realizacji zajęć, w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu proponujemy modułową formułę kształcenia. Pozwala ona Studentom osiągnąć większą skuteczność w nabywaniu praktycznych umiejętności a przy tym nadaje studiom ekonomicznym atrakcyjną formę.

System tradycyjny dominujący dotychczas w polskich uczelniach, w niewielkim stopniu różni się od stosowanego na poziomie średnim edukacji. Cechuje go regularna powtarzalność odbywanych co tydzień lub zjazd tych samych przedmiotów. Celem w ten sposób realizowanego programu kształcenia jest przekazywanie treści właściwych dla poszczególnych przedmiotów, przy braku powiązań pomiędzy zajęciami. Studenci często sami muszą dochodzić sensu studiowania jednego czy drugiego przedmiotu. Tego typu system nie zawsze gwarantuje zdobycie niezbędnych kompetencji, potrzebnych do podjęcia przyszłej pracy lub prowadzenia własnej firmy.

Stosowanie systemu modułowego w naszej Uczelni na wzór rozwiązań właściwych dla prestiżowych zachodnich uczelni biznesowych, pozwala wyeliminować wady i ograniczenia właściwe dla dominującego systemu tradycyjnego, mianowicie:

  • system tradycyjny kładzie nacisk na formalne zdawanie egzaminów i zaliczanie przedmiotów kosztem nabywania przydatnej w pracy zawodowej wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności. Z tego względu studia przebiegają według schematu „od egzaminu do egzaminu”, a to czego Student faktycznie nauczy się stanowi efekt wtórny a często przypadkowy. W rzeczywistości praktyczna nauka rozpoczyna się dopiero po studiach po podjęciu pracy zawodowej;
  • proponowany modułowy system kształcenia polega na tym, że każdy dzień zajęć podporządkowany jest realizacji wybranego tematu. To właśnie tematowi dnia służą zajęcia z zakresu różnych dyscyplin (makroekonomii, finansów, prawa czy informatyki) ujęte w formie odpowiednio wybranych segmentów treści – modułów. Wykładowcy prowadzący zajęcia współpracują ze sobą przy realizacji tak określonego programu. Warunkiem przejścia Studenta do kolejnego modułu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z dotychczasowych zajęć.
  • przy tak określonej formule zajęć, Student poznaje w jaki sposób wiedza z różnych przedmiotów może być wykorzystana do rozwiązania konkretnego problemu, widzi powiązania pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami wiedzy. Egzaminy i zaliczenia nie stanowią pełnego stresów wymogu formalnego a stają się potwierdzeniem pozytywnie zakończonego etapu studiów i źródłem satysfakcji z poczucia zdobytych umiejętności, przydatnych w pracy zawodowej.

Symulatory i gry decyzyjne

W Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w ramach profilu praktycznego studiów na kierunku ekonomia, jedną z form zajęć stanowią symulatory i gry decyzyjne realizowane w komputerowych laboratoriach.

Korzystając z symulatorów, Studenci budują wirtualne przedsiębiorstwa, są krok po kroku wprowadzani w nowe zagadnienia.

Każdy okres decyzyjny obejmuje określony zestaw decyzji. Uczestnicy zajęć oceniają możliwości rynkowe, wybierają strategię biznesową, podejmują szereg decyzji w celu uzyskania korzystnego wyniku działalności firmy. W ten sposób Student widzi całość przedsięwzięcia biznesowego z uwzględnieniem aspektów marketingu, finansów i zarządzania oraz warunków w otoczeniu społeczno – gospodarczym. Każda decyzja jest powiązana z przepływami finansowymi i wynikami ekonomicznymi firmy.

Zajęcia w rzeczywistym środowisku biznesowym – laboratoria biznesu

Dla realizacji programu studiów na wszystkich specjalnościach kierunku ekonomia, stworzyliśmy na terenie Uczelni laboratorium biznesu stanowiące realne środowisko nabywania praktycznych umiejętności biznesowych.

Warsztaty i ćwiczenia odbywają się w warunkach fizycznie funkcjonujących przedsiębiorstw, udostępnianych przez Uczelnię Studentom do celów treningu biznesowego.

Firmy zostały dobrane odpowiednio do specjalności studiów.

Studenci w ramach zajęć są zarówno obserwatorami jak i bezpośrednimi uczestnikami procesów gospodarczych, zachodzących w powyższych przedsiębiorstwach, indywidualnie lub zespołowo pod kierunkiem menedżera z danej firmy podejmują decyzje gospodarcze, dokonują analizy wyników ekonomicznych, poznają rynki krajowe i zagraniczne, uwarunkowania prawne i różnice kulturowe. Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych.

Giełdy kooperacyjne wiedzy

Program studiów obok zajęć realizowanych przez praktyków we współpracy z przedsiębiorstwami zakłada regularnie organizowane spotkania Studentów z przedstawicielami biznesu, w tym zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i innych organizacji, przeprowadzane w formie prezentacji i spotkań na wzór giełd kooperacyjnych, wymagające indywidualnej i zespołowej aktywności Studentów w zakresie organizacji spotkań, zgłaszania propozycji tematów giełd i bezpośredniego w nich udziału.

Giełdy stanowią jednocześnie dla Studentów okazję do nawiązywania kontaktów, pozyskiwania ofert staży i pracy, poznawania faktycznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw.

Szczegółową charakterystykę programu poszczególnych specjalności przedstawiamy w zakładce Oferta dydaktyczna.