Studia licencjackie

Handel i rynki zagraniczne

Kierunek studiów: ekonomia
Specjalność: handel i rynki zagraniczne
Poziom studiów: studia I stopnia (licencjackie)
Profil studiów: praktyczny, studia dualne
Tryb studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski

Podjęcie studiów I stopnia w Warsaw International Business School na kierunku EKONOMIA o profilu praktycznym, specjalność: Handel i rynki zagraniczne pozwala zdobyć umiejętności wymagane w zakresie działalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, prowadzenia transakcji handlowych, inwestycji zagranicznych i współpracy z partnerami zagranicznymi.

Umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uzyskane w trakcie studiów obejmują:

 • poznanie operacji i technik handlu zagranicznego
 • międzynarodowe rozliczenia finansowe
 • zarządzanie firmą w środowisku międzynarodowym
 • znajomość regulacji prawa międzynarodowego i prawa konkurencji
 • narzędzia zarządzania płynnością i rentownością firmy
 • techniki sprzedaży produktów i usług na rynkach zagranicznych
 • narzędzia marketingu międzynarodowego
 • marka i rozwój produktu
 • zarządzanie międzynarodowym zespołem
 • pozyskiwanie kapitału na rynkach zagranicznych
 • inwestowanie na rynkach zagranicznych
 • komunikatywna znajomość języka obcego na poziomie B2, w tym języka biznesowego, oraz drugiego języka obcego z możliwością wyboru języka orientalnego
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania komputerowego (rachunkowość, finanse, kadry - certyfikacja po zdaniu dodatkowych egzaminów)
 • techniki negocjacji, środowisko wielokulturowe
 • marketing personalny, wystąpienia publiczne, retoryka, reagowanie na krytykę
 • tworzenie i zarządzanie projektami z uwzględnieniem projektów unijnych
 • poznanie i udział w branżowych sieciach współpracy, baza kontaktów biznesowych

Perspektywy pracy i działalności gospodarczej

 • Uczestnicy studiów dualnych mają szansę kontynuować zatrudnienie w przedsiębiorstwach, w których odbywają staże.
 • Absolwenci Uczelni korzystają ze wsparcia Biura Karier w pozyskiwaniu interesujących ofert praktyk, staży i zatrudnienia. W tym celu już w trakcie studiów osoby zainteresowane będą mogły korzystać z baz Uczelnianego Systemu Pośrednictwa Pracy.
 • Absolwenci spełniający wymogi kompetencji będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach zaplecza biznesowego Uczelni a także korzystać z preferencji pierwszeństwa zatrudnienia we współpracujących z Uczelnią przedsiębiorstwach.
 • Uczelnia będzie wspierać uruchamianie i prowadzenie przez Absolwentów własnych firm w ramach działalności Akceleratora Biznesu WMSB zarówno w okresie studiów jak i po ich zakończeniu.

Realizacja programu studiów

 • Moduły zajęć służące zdobyciu wiedzy ekonomicznej i finansowej z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych w formie wykładów prowadzą nauczyciele akademiccy.
 • Moduły praktyczne w formie warsztatów, ćwiczeń, seminariów, giełd kooperacyjnych wiedzy prowadzą praktycy - specjaliści reprezentujący przedsiębiorstwa i instytucje z kraju i zagranicy.

Plan studiów na kierunku EKONOMIA (I stopnia) o profilu praktycznym

 • Plan studiów obejmuje problematykę ekonomiczną ujętą w formie bloków tematycznych odpowiednio do wymogów profilu praktycznego studiów, realizowanych w ciągu 6 semestrów o przypisanej łącznej wartości 180 ECTS (30 ECTS w semestrze) w systemie modułowym kształcenia.
 • Realizowane przedmioty obejmują treści podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. Ponad 30% stanowią moduły do wyboru. Studenci wybierają języki obce, moduły kierunkowe, specjalizacyjne oraz wymagane moduły treści z zakresu nauk humanistycznych.
 • Do wyróżników planu studiów na kierunku EKONOMIA I stopnia realizowanego w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu należy zaliczyć:
  • 70% udział zajęć realizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów, seminariów, lektoratów, zajęć w terenie (badania rynku, zajęcia projektowe w przedsiębiorstwach, wizyty studyjne) i praktyk,
  • ponad 50% zajęć jest realizowanych w laboratorium komputerowym. Dotyczy to wszystkich typów zajęć tj. modułów treści podstawowych, kierunkowych jak i specjalizacyjnych. Wykorzystanie sprzętu i oprogramowania komputerowego stanowi podstawę realizacji zajęć ćwiczeniowych i symulacyjnych,
  • wybrane przedmioty specjalizacyjne oraz obowiązkowo jeden język obcy kończy uzyskanie certyfikatu z instytucji zewnętrznej (poziom B2),
  • przedmioty specjalizacyjne i kierunkowe prowadzą specjaliści – praktycy ze współpracujących z Uczelnią przedsiębiorstw,
  • część zajęć praktycznych odbywa się w Laboratorium Biznesu – studenci odbywają trening umiejętności w zakresie działalności gospodarczej uczestnicząc w realnym środowisku biznesowym,
  • w 1. semestrze Studenci uczestniczą w zajęciach sygnalnych, mających na celu poznanie zakresu tematycznego i specyfiki deklarowanych specjalności. Ostatecznego wyboru specjalności Studenci zobowiązani są dokonać do końca pierwszego semestru studiów.

SEMESTR 1

 • Makroekonomia
 • Prawo
 • Informatyka
 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • Metody ilościowe w ekonomii
 • Moduły treści humanistycznych
 • Gra decyzyjna
 • Zarządzanie
 • Finanse
 • Giełda kooperacyjna wiedzy
 • Historia gospodarcza
 • Moduły sygnalne specjalności
 • Trening asertywności

SEMESTR 2

 • Mikroekonomia
 • Finanse
 • Informatyka
 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • Metody ilościowe w ekonomii
 • Rachunkowość
 • Zdrowie i Rekreacja
 • Moduły treści humanistycznych
 • Giełda kooperacyjna wiedzy
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Geografia ekonomiczna
 • Autoprezentacje

SEMESTR 3

 • Prawo gospodarcze
 • Rynki kapitałowe i finansowe
 • Marketing
 • Informatyka gospodarcza
 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • Zdrowie i Rekreacja
 • Moduły treści społecznych
 • Symulator biznesowy
 • Finanse publiczne
 • Prawo pracy
 • Giełda kooperacyjna wiedzy
 • Komunikacja społeczna
 • Badania marketingowe
 • Reagowanie na krytykę
 • PRAKTYKA ZAWODOWA

SEMESTR 4

 • Analiza ekonomiczna
 • Produkty i usługi bankowe dla firm
 • Innowacje i e-gospodarka
 • Informatyka gospodarcza
 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • Fundusze UE dla firm
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Symulator biznesowy
 • Zarządzanie projektami
 • Giełda kooperacyjna wiedzy
 • Prawo administracyjne
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zarządzanie ryzykiem w firmie
 • Kształtowanie relacji pracowniczych
 • PRAKTYKA ZAWODOWA

SEMESTR 5

 • Przedsiębiorczość
 • Biznes Plan
 • Seminarium dyplomowe
 • Symulator biznesowy
 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • Giełda kooperacyjna wiedzy
 • PRAKTYKA ZAWODOWA

SEMESTR 6

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Marketing internetowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Symulator biznesowy
 • Giełda kooperacyjna wiedzy
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • PRAKTYKA ZAWODOWA

Bloki tematyczne dla specjalności - HANDEL I RYNKI ZAGRANICZNE

 • Techniki handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo konkurencji
 • Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
 • Marketing internetowy
 • Kierowanie zespołem międzynarodowym
 • Prawo podatkowe
 • Inwestycje na rynkach zagranicznych
 • Pozyskiwanie kapitału na rynkach zagranicznych
 • Projekty i fundusze UE
 • Metody oceny projektów gospodarczych
 • Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie
 • Giełda i analizy giełdowe
 • Pośrednictwo finansowe
 • Tax systems in the EU member states
 • Alternative investment
 • Financial risk management

Modułowy system kształcenia

W miejsce powszechnie stosowanego w uczelniach tradycyjnego systemu realizacji zajęć, w Warsaw International Business School proponujemy modułową formułę kształcenia. Pozwala ona Studentom osiągnąć większą skuteczność w nabywaniu praktycznych umiejętności a przy tym nadaje studiom ekonomicznym atrakcyjną formę.

System tradycyjny dominujący dotychczas w polskich uczelniach, w niewielkim stopniu różni się od stosowanego na poziomie średnim edukacji. Cechuje go regularna powtarzalność odbywanych co tydzień lub zjazd tych samych przedmiotów. Celem w ten sposób realizowanego programu kształcenia jest przekazywanie treści właściwych dla poszczególnych przedmiotów, przy braku powiązań pomiędzy zajęciami. Studenci często sami muszą dochodzić sensu studiowania jednego czy drugiego przedmiotu. Tego typu system nie zawsze gwarantuje zdobycie niezbędnych kompetencji, potrzebnych do podjęcia przyszłej pracy lub prowadzenia własnej firmy.

Stosowanie systemu modułowego w naszej Uczelni na wzór rozwiązań właściwych dla uznanych europejskich i amerykańskich uczelni biznesowych, pozwala wyeliminować wady i ograniczenia charakterystyczne dla dominującego systemu tradycyjnego, mianowicie:

 • system tradycyjny kładzie nacisk na formalne zdawanie egzaminów i zaliczanie przedmiotów kosztem nabywania przydatnej w pracy zawodowej wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności. Z tego względu studia przebiegają według schematu „od egzaminu do egzaminu”, a to czego Student faktycznie nauczy się stanowi efekt wtórny a często przypadkowy. W rzeczywistości praktyczna nauka rozpoczyna się dopiero po studiach po podjęciu pracy zawodowej;
 • proponowany modułowy system kształcenia polega na tym, że każdy dzień zajęć podporządkowany jest realizacji wybranego tematu. To właśnie tematowi dnia służą zajęcia z zakresu różnych dyscyplin (makroekonomii, finansów, prawa czy informatyki) ujęte w formie odpowiednio wybranych segmentów treści – modułów. Wykładowcy prowadzący zajęcia współpracują ze sobą przy realizacji tak określonego programu. Warunkiem przejścia Studenta do kolejnego modułu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z dotychczasowych zajęć.
 • przy tak określonej formule zajęć, Student poznaje w jaki sposób wiedza z różnych przedmiotów może być wykorzystana do rozwiązania konkretnego problemu, widzi powiązania pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami wiedzy. Egzaminy i zaliczenia nie stanowią pełnego stresów wymogu formalnego a stają się potwierdzeniem pozytywnie zakończonego etapu studiów i źródłem satysfakcji z poczucia zdobytych umiejętności, przydatnych w pracy zawodowej.
 • Na czym polegają studia dualne ?

  Studia dualne zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mogą prowadzić te uczelnie, które realizują profil praktyczny studiów. Istota profilu zawiera się w tym, że co najmniej połowa zajęć ma charakter praktyczny. Zupełnie inne są dominujące w Polsce studia o profilu ogólnoakademickim, w ramach którego na zajęcia teoretyczne uczelnia musi przeznaczyć co najmniej połowę czasu studiów a praktyki są organizowane na zasadzie dobrowolności.

  Studia dualne bazują na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Oznacza to, że student po zaliczeniu 1. roku, kolejne lata studiów realizuje w systemie: przez pół tygodnia odbywa zajęcia w uczelni a przez pozostałe dni tygodnia odbywa odpłatnie staż w przedsiębiorstwie czy innej instytucji. Pozwala to pokryć koszty studiów a jednocześnie zdobyć doświadczenie zawodowe.

 • Studia dualne na świecie

  Takie kraje, jak Niemcy, Austria czy Dania, które upowszechniły model studiów dualnych zarówno na poziomie szkół średnich jak i studiów wyższych nie mają problemów w zapewnieniu tej kategorii absolwentów zatrudnienia. W Niemczech funkcjonują już całe uczelnie dualne. Dzięki systemowi studiów dualnych kształcenie może być ściśle dostosowane do potrzeb rynku pracy.

 • Polska ma z tym olbrzymi problem zarówno na poziomie szkolnictwa średniego jak i wyższego. Z jednej strony istnieje wysokie stałe bezrobocie wśród absolwentów na każdym poziomie, z drugiej strony ponad 70% przedsiębiorstw nie może znaleźć pracowników o potrzebnych kompetencjach. Studenci zbyt wiele czasu spędzają na wielogodzinnych wykładach zamiast zdobywać praktyczne umiejętności.

 • Studia dualne w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie

  Włączając się w najnowsze trendy kształcenia praktycznego, nasza Uczelnia przygotowała ofertę studiów dualnych na stacjonarnych studiach licencjackich kierunku ekonomia. W trakcie 1. roku Studenci dokonują wyboru specjalności. Od 2. roku kierujemy Studentów na staże w ciągu każdego semestru do naszych przedsiębiorstw partnerskich na mocy zawieranych porozumień.

  System dualny nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Studenci, którzy nie będą w nim uczestniczyć mogą wybrać studia w dotychczasowym systemie, czyli 3-4 miesiące zajęć oraz 1 miesiąc tradycyjnej praktyki. Decyzję Studenci zobowiązani są podjąć do końca pierwszego roku studiów.

Zasady i terminy regulowania płatności za studia

Wpisowe - płatne przy rekrutacji
Opłata semestralna za semestr zimowy regulowana do 15 września.
Opłata semestralna za semestr wiosenny regulowana do 15 lutego.

Płatności wnoszone w ratach płatne w terminach:
semestr zimowy:do 15 września10 października10 listopada10 grudnia10 stycznia
semestr wiosenny:do 15 lutego10 marca10 kwietnia10 maja10 czerwca

Brak regulowania w terminie opłaty semestralnej spowoduje zmianę zadeklarowanego przez Studenta systemu opłat na system ratalny

Płatności należy dokonywać na poniższe konto w tytule podając: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Warsaw International Business School
ul. Podwale 13/15
00-252 Warszawa

Opłaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 201 poz. 1188) oraz opłaty dodatkowe.

 1. Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami 60 zł
 2. Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów 90 zł
 3. Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł
 4. Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 25 zł
 5. Wznowienie studiów po skreśleniu – wpisowe, opłata semestralna za studia oraz opłata za różnice programowe, jeśli zostały określone. Opłata za różnice programowe jest naliczana według formuły: liczba punktów ECTS przypisana do modułu zajęć x 80 zł.
 6. Powtarzanie semestru studiów przy braku decyzji o skreśleniu – opłata semestralna za studia oraz opłata za różnice programowe jeśli zostały określone. Opłata za różnice programowe jest naliczana według formuły: liczba punktów ECTS przypisana do modułu zajęć x 80 zł.
 7. Powtarzanie seminarium dyplomowego w języku polskim lub języku angielskim – 50% opłaty semestralnej za studia. W przypadku wcześniejszego skreślenia - wpisowe oraz 50% opłaty semestralnej za studia.
 8. Powtarzanie przedmiotów realizowanych w języku polskim (wpis warunkowy) – opłata w wysokości 450 zł za każdy powtarzany przedmiot.
 9. Powtarzanie przedmiotów realizowanych w języku angielskim (wpis warunkowy) – opłata w wysokości 110 EUR za każdy powtarzany przedmiot.
 10. Uczestnictwo w dodatkowym nieobowiązkowym lektoracie językowym – opłata semestralna 350 zł

Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat za wystawianie zaświadczeń potwierdzających przebieg studiów zarówno w języku polskim jak i angielskim, za rejestrację studenta na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy w sesji zwykłej i poprawkowej, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk, złożenie i ocenę pracy dyplomowej, zajęcia terenowe, wydanie suplementu do dyplomu i archiwizację dokumentów po zakończeniu studiów.

Do pobrania

Handel i rynki zagraniczne – ulotka Download

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114

00-252 Warszawa

(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 17.00