Studia podyplomowe

Audyt wewnętrzny

Kierunek studiów: Audyt wewnętrzny
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny Studia podyplomowe na kierunku Audyt wewnętrzny pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu procedur audytu wewnętrznego i kontroli zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz standardami kontroli określonymi przez Ministra Finansów.

Słuchacze poznają modele systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych, oceniają korzyści wynikające z wdrożenia audytu wewnętrznego. Ponadto, zdobywają wiedzę pozwalającą na stworzenie systemu kontroli wewnętrznej w firmie, co pozwala na efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z osiąganiem podstawowych celów działalności danego podmiotu.

Dominująca forma warsztatowa zajęć daje możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami realizacji zadań audytowych w takich obszarach jak finanse, zamówienia publiczne, fundusze unijne i bezpieczeństwo informatyczne. Słuchacze mają możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka, przygotowania rocznego planu audytu, przeprowadzenia testów, sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego.

Studia adresowane są do kierowników jednostek, audytorów, księgowych, finansistów, kierowników działów kontroli wewnętrznej, osób zainteresowanych wprowadzeniem do praktyki podmiotów gospodarczych nowoczesnego audytu i systemu kontroli wewnętrznej, a także do przedstawicieli działów audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, instytucjach finansowych oraz jednostkach administracji publicznej.

Programy dedykowane

Dla specjalistów w zakresie kontroli i audytu pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą specjaliści reprezentujący sektor kontroli i audytu. Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

Międzynarodowy certyfikat

Słuchacze po ukończeniu studiów mogą przystąpić do egzaminu, którego zdanie pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat CIA (Certified Internal Auditor) lub CGAP (Certified Government Auditing Professional) niezbędny do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 1. Audyt wewnętrzny
  1. Kontrola i audyt, rodzaje audytu
  2. Organizacja systemu audytu wewnętrznego
  3. Cele audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
  4. Istota audytu w sektorze finansów publicznych
  5. Ład organizacyjny, standardy audytu
 2. Przebieg audytu wewnętrznego
  1. Planowanie zadań
  2. Wykonanie zadań
  3. Sprawozdawczość
  4. Analiza ryzyka
  5. Ocena pracy audytu
 3. Metodyka pracy audytora wewnętrznego
  1. Program audytu
  2. Techniki audytowe
  3. Dokumenty audytu
  4. Sprawozdanie z zadania audytowego
  5. Wykorzystanie elementów statystyki w wykonywaniu zadań audytora wewnętrznego
  6. Monitoring
 4. Audyt finansowy
  1. Rachunkowość jako system informacyjny
  2. Badanie sprawozdania finansowego
  3. Wybrane elementy audytu finansowego
  4. Audyt funduszy unijnych
 5. Audyt systemów informatycznych
  1. Cele audytu informatycznego
  2. Ryzyko informatyczne
  3. Informatyczne mechanizmy kontroli
  4. Badanie dowodów elektronicznych
  5. Audyt bezpieczeństwa informacji
 6. Efekty działalności audytorskiej
  1. Przestępstwa gospodarcze i ich rodzaje
  2. Wykrywanie przestępstw gospodarczych
  3. Procedury wykrywania przestępstw gospodarczych
  4. Postępowanie audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych
  5. Zwalczanie oszustw i nadużyć gospodarczych
 7. Kodeks etyki audytora wewnętrznego
  1. Zasady audytu wewnętrznego
  2. Reguły postępowania audytora wewnętrznego
  3. Relacje między audytorami wewnętrznymi
  4. Konflikt interesów
 8. Warsztaty – praktyczna realizacja zadań audytowych
  1. Planowanie zadania audytowego
  2. Fazy audytu
  3. Wykorzystanie narzędzi audytora
  4. Raport z audytu wewnętrznego
 9. Zagadnienia ogólne
  1. Zarządzanie ryzykiem
  2. Kontrola zarządcza
  3. Finanse publiczne
  4. Zagadnienia ogólne z ekonomii i rachunkowości
  5. Zagadnienia ogólne z administracji publicznej
  6. Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym
 10. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

Liczba godzin zajęć: 196

ZASADY NABORU

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wzór umowy (do pobrania)

Opłaty za studia

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125 

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 17.00