Studia podyplomowe

Kadry i płace w praktyce gospodarczej

Kierunek studiów:Kadry i płace w praktyce gospodarczej
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Kadry i płace w praktyce gospodarczej pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, realizacji świadczeń pracowniczych oraz użytkowania programów informatycznych wspomagających obsługę kadrową i płacową.

Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim przygotowujących się do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach kadrowo - płacowych przedsiębiorstw lub osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Programy dedykowane

Dla specjalistów działów kadrowo - płacowych pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym specjaliści działów kadr, prawnicy, eksperci w dziedzinie kadr i płac, przedstawiciele instytucji kontrolnych.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające prezentacji programów informatycznych odbywają się w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

 1. Czas pracy
  1. Czas pracy według Kodeksu pracy i innych regulacji
  2. Wymiar czasu pracy w różnych systemach czasu pracy
  3. Ewidencja czasu pracy
  4. Harmonogramy czasu pracy
  5. Obliczanie godzin nadliczbowych
 2. Wynagrodzenia
  1. Systemy wynagrodzeń
  2. Rodzaje umów o pracę
  3. Składniki wynagrodzenia za pracę
  4. Obliczanie wynagrodzenia za pracę ze stosunku pracy
  5. Obliczanie wynagrodzeń za czas choroby i nieobecność w pracy
  6. Obliczanie dodatków za pracę w szczególnych warunkach
  7. Opodatkowanie wynagrodzeń
  8. Obsługa informatyczna płac - program Płatnik
  9. Obsługa informatyczna płac – program Symfonia Kadry i Płace
 3. Ubezpieczenia społeczne
  1. Ustalanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
  2. Ustalanie wysokości emerytur i rent
  3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczenia zlecone do wypłaty przez ZUS podlegające finansowaniu z budżetu państwa
  4. Postępowanie i spory w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 4. Kadry
  1. Stanowisko pracownika kadr
  2. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza
  3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
  5. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  6. Zatrudnianie cudzoziemców
  7. Zatrudnianie pracowników tymczasowych i młodocianych
  8. Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie i wychowawcze
  9. Obliczanie odpraw, dodatków i odszkodowań
  10. Rozliczanie krajowych i zagranicznych delegacji służbowych
 5. Spory z tytułu pracy
  1. Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy
  2. Niewypłacalność pracodawcy
  3. Egzekucja świadczeń ze stosunku pracy
  4. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy
  5. Postępowanie kontrolne inspektora pracy
 6. Bezpieczeństwo pracy i odpowiedzialność z tytułu pracy
  1. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
  2. Zapewnienie BHP w miejscu pracy oraz wymogi formalne BHP
  3. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
  4. Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna
  5. Nadzór i kontrola inspekcji pracy
 7. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

Rozpoczęcie zajęć – październik 2017

Liczba godzin zajęć: 196

14 zjazdów (październik 2017 - czerwiec 2018) co 2 tygodnie

w soboty godz. 9.00 – 16.00

w niedziele godz. 9.00 – 15.00

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

1) 14-15.10.2017

2) 28-29.10.2017

3) 18-19.11.2017

4) 2-3.12.2017

5) 16-17.12.2017

6) 13-14.01.2018

7) 27-28.01.2018

ZASADY NABORU

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa: do 30 września 2017

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w edycji zimowej 2017/2018 r. - październik 2017.

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Regulamin studiów podyplomowych (do pobrania)

Wzór umowy (do pobrania)

Opłaty za studia

Regulamin płatności na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

Rodzaj opłaty Opłata Terminy płatności
Wpisowe 300 PLN przy rekrutacji
Opłata semestralna 2 500 PLN do 15 września, do 15 lutego
Opłata ratalna 1 rata - 1000 PLN
2 rata – 800 PLN
3 rata - 700 PLN
4 rata – 1000 PLN
5 rata – 800 PLN
6 rata – 700 PLN
do 15 września
do 10 listopada
do 10 stycznia
do 15 lutego
do 10 kwietnia
do 10 czerwca
Opłata roczna 5000 PLN do 15 września

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Kadry i płace w praktyce gospodarczej – ulotka Pobierz

Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125 lub 500 010 226

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek: 10.00 – 18.00
Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 10.00 – 18.00

Sobota: 10.00 – 17.00