Studia podyplomowe

Kadry i płace w praktyce gospodarczej

Kierunek studiów:Kadry i płace w praktyce gospodarczej
Poziom studiów: studia podyplomowe
Czas trwania: 1 rok /2 semestry
Tryb studiów: weekendowy /sobota – niedziela
Język wykładowy: polski

Dla kogo

Studia Podyplomowe na kierunku Kadry i płace w praktyce gospodarczej pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, realizacji świadczeń pracowniczych oraz użytkowania programów informatycznych wspomagających obsługę kadrową i płacową.

Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim przygotowujących się do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach kadrowo - płacowych przedsiębiorstw lub osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Programy dedykowane

Dla specjalistów działów kadrowo - płacowych pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji programowych.

Realizacja zajęć

Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym specjaliści działów kadr, prawnicy, eksperci w dziedzinie kadr i płac, przedstawiciele instytucji kontrolnych.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującą formę stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły wymagające prezentacji programów informatycznych odbywają się w laboratorium komputerowym.

Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych przygotowanych pod kierunkiem ekspertów.

 1. Czas pracy
  1. Czas pracy według Kodeksu pracy i innych regulacji
  2. Wymiar czasu pracy w różnych systemach czasu pracy
  3. Ewidencja czasu pracy
  4. Harmonogramy czasu pracy
  5. Obliczanie godzin nadliczbowych
 2. Wynagrodzenia
  1. Systemy wynagrodzeń
  2. Rodzaje umów o pracę
  3. Składniki wynagrodzenia za pracę
  4. Obliczanie wynagrodzenia za pracę ze stosunku pracy
  5. Obliczanie wynagrodzeń za czas choroby i nieobecność w pracy
  6. Obliczanie dodatków za pracę w szczególnych warunkach
  7. Opodatkowanie wynagrodzeń
  8. Obsługa informatyczna płac - program Płatnik
  9. Obsługa informatyczna płac – program Symfonia Kadry i Płace
 3. Ubezpieczenia społeczne
  1. Ustalanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
  2. Ustalanie wysokości emerytur i rent
  3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczenia zlecone do wypłaty przez ZUS podlegające finansowaniu z budżetu państwa
  4. Postępowanie i spory w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 4. Kadry
  1. Stanowisko pracownika kadr
  2. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza
  3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
  5. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  6. Zatrudnianie cudzoziemców
  7. Zatrudnianie pracowników tymczasowych i młodocianych
  8. Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie i wychowawcze
  9. Obliczanie odpraw, dodatków i odszkodowań
  10. Rozliczanie krajowych i zagranicznych delegacji służbowych
 5. Spory z tytułu pracy
  1. Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy
  2. Niewypłacalność pracodawcy
  3. Egzekucja świadczeń ze stosunku pracy
  4. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy
  5. Postępowanie kontrolne inspektora pracy
 6. Bezpieczeństwo pracy i odpowiedzialność z tytułu pracy
  1. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
  2. Zapewnienie BHP w miejscu pracy oraz wymogi formalne BHP
  3. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
  4. Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna
  5. Nadzór i kontrola inspekcji pracy
 7. Projekt dyplomowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Program studiów: 60 ECTS

PRZEBIEG REKRUTACJI

Zapoznanie się z ofertą programową studiów na wybranym kierunku

Wypełnienie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie Uczelni

Opłata wpisowego na konto Uczelni

Dostarczenie wszystkich dokumentów i podpisanie umowyWarunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Rekrutacji następujących dokumentów:
 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 2. odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia w formacie (jak do dowodu osobistego)
 4. kopia dowodu osobistego
 5. kopia dowodu wpłaty wpisowego
 6. CV zawierające określenie doświadczenia zawodowego i/lub stopnia zaawansowania dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki podejmowanych studiów podyplomowych
Kandydaci mogą składać dokumenty:
 • przesyłając listem poleconym na adres Uczelni
 • osobiście - w Rekrutacji (pok. 114)
 • przesyłając skan dokumentów na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Wpisowe oraz opłaty za studia należy wnosić na poniższe konto bankowe podając w tytule płatności: imię i nazwisko oraz przedmiot płatności.

Nr konta: 92 1600 1462 1839 4970 5000 0001

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie niezbędnych informacji na adres: rekrutacja@wmsb.edu.pl

Do pobrania

Kadry i płace w praktyce gospodarczej – ulotka

Warsaw International Business School

ul. Podwale 13/15, I piętro, pok 114
00-252 Warszawa
(przy Placu Zamkowym na Starym Mieście)

Dział Rekrutacji

rekrutacja@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125 

Godziny pracy Rekrutacji

Poniedziałek: 9.00 – 17.00
Wtorek: 9.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 17.00
Czwartek: 9.00 – 17.00
Piątek: 9.00 – 17.00