STUDIA DUALNE

Studia dualne to obecnie najbardziej korzystny system odbywania studiów o profilu praktycznym, nie tylko w Polsce ale i na świecie. Wszystkim kandydatom na studia stacjonarne, którzy nie chcą wpaść w pułapkę trudności w znalezieniu pracy po studiach, polecamy system studiów dualnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów dualnych na studiach licencjackich na kierunku ekonomia.

Na czym polegają studia dualne?

Studia dualne mogą być realizowane na studiach o profilu praktycznym. Oznacza to, że co najmniej połowa zajęć musi mieć charakter nabywania umiejętności praktycznych.

Studia dualne bazują na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Oznacza to, że student po zaliczeniu 1. roku, kolejne lata studiów realizuje w systemie: przez pół tygodnia odbywa zajęcia w uczelni a przez pozostałe pół tygodnia realizuje odpłatnie staż w przedsiębiorstwie lub innej instytucji. Pozwala to pokryć koszty studiów a jednocześnie nabyć rzeczywiste i potwierdzone doświadczenie.

Inaczej jest w przypadku  profilu ogólnoakademickiego, w ramach którego na zajęcia teoretyczne uczelnia jest zobowiązana przeznaczyć co najmniej połowę czasu studiów, a praktyki są organizowane wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

Studia dualne na świecie

Takie kraje, jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria, które upowszechniły model studiów dualnych zarówno na poziomie szkół średnich jak i studiów wyższych nie mają problemów w zapewnieniu swoim absolwentom zatrudnienia. W Niemczech funkcjonują już całe uczelnie dualne. Dzięki systemowi studiów dualnych kształcenie może być ściśle dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Polska ma z tym ciągle olbrzymi problem, zarówno na poziomie szkolnictwa średniego jak i wyższego. Z jednej strony istnieje wysokie stałe bezrobocie wśród absolwentów na każdym poziomie, z drugiej strony ponad 70% przedsiębiorstw nie może znaleźć pracowników o potrzebnych kompetencjach. Studenci zbyt dużo czasu poświęcają na wielogodzinne wykłady i zbyt mało na zdobywanie  praktycznych umiejętności.

Studia dualne w Polsce

Na studia dualne w Polsce zdecydowało się dotychczas niewiele uczelni. Wynika to z faktu powszechności kształcenia teoretycznego w murach uczelni zamiast w otoczeniu społeczno – gospodarczym. Poza tym  kształcenie praktyczne wymusza zapotrzebowanie na zajęcia poza uczelnią oraz warsztaty prowadzone przez praktyków zamiast dotychczasowych pracowników naukowych.

Nie są studiami dualnymi formy kształcenia realizowane w systemie kilka miesięcy zajęć w uczelni a kolejny miesiąc praktyki w firmie czy innej organizacji. Cechą studiów dualnych jest przemienność teorii z praktyką. Tylko w takim przypadku studia te pozwalają osiągnąć zakładane rezultaty.

Studia dualne w Warsaw International Business School

Włączając się w najnowsze trendy kształcenia praktycznego, nasza Uczelnia przygotowała ofertę studiów dualnych na stacjonarnych studiach licencjackich kierunku ekonomia. W trakcie 1. roku Studenci dokonują wyboru specjalności. Od 2. roku kierujemy Studentów na staże w ciągu każdego semestru do naszych przedsiębiorstw partnerskich na mocy zawieranych porozumień.

System dualny nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Studenci, którzy nie będą w nim uczestniczyć mogą wybrać studia w dotychczasowym systemie, czyli 3-4 miesiące zajęć oraz 1 miesiąc tradycyjnej praktyki. Decyzję Studenci zobowiązani są podjąć do końca pierwszego roku studiów.

Informacje:

admission@wmsb.edu.pl
Tel. (+48) 508 807 125

Warsaw International Business School
ul. Podwale 13/15, I piętro,  pok. 114
00-252 Warszawa

www.wmsb.edu.pl
www.facebook.com/wmsbedupl