Profil praktyczny

 

Profil praktyczny posiada liczne zalety w stosunku do dominującego w uczelniach ekonomicznych profilu ogólnoakademickiego. Należy do nich zaliczyć następujące aspekty:

  • zgodnie z ustawowymi przepisami w ramach profilu praktycznego co najmniej połowa zajęć ma charakter praktyczny, zajęcia są realizowane przy udziale podmiotów gospodarczych i praktyków w danej dziedzinie, a udział tego typu zajęć może być przez uczelnię dowolnie zwiększany. W przypadku profilu ogólnoakademickiego większość zajęć powinna służyć zdobywaniu pogłębionej wiedzy teoretycznej w miejsce specjalistycznych umiejętności.
  • wybierając profil praktyczny student nie ma obowiązku brać udziału w badaniach naukowych wydziału, co jest wymogiem w przypadku profilu ogólnoakademickiego. Oznacza to dla osób, brak obowiązku studiowania poszerzonych programów matematyki, statystyki, poznawania modeli ekonometrycznych, prowadzenia pracochłonnych analiz do prac o charakterze naukowym.
  • w ramach profilu praktycznego w WMSB praca dyplomowa ma charakter projektu dyplomowego, tworzonego pod kątem możliwości jego wykorzystania w praktycznej działalności. Projekt może mieć charakter nowego modelu biznesowego, opisu nowego produktu lub usługi, ale również raportu z badania rynku, ekspertyzy, opracowania przydatnego w działalności firmy lub branży. Student ma prawo komercjalizacji swojego produktu biznesowego na koniec studiów w drodze sprzedaży projektu dyplomowego zainteresowanemu odbiorcy.
  • profil praktyczny wymaga w trakcie studiów realizacji praktyk. W przypadku profilu ogólnoakademickiego ustawowy brak obowiązku praktyk deprecjonuje program kształcenia, a przede wszystkim ogranicza możliwości nawiązywania przez studentów kontaktów i współpracy z potencjalnymi pracodawcami.