Stypendia

Studenci Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie mogą się ubiegać o stypendia ze środków budżetowych

O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się student studiów I stopnia, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

W przypadku podjęcia studiów na kilku kierunkach studiów, Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów i uczelni.

REGULAMIN STYPENDIALNY WMSB określa szczegółowe warunki, jakie muszą być spełnione dla otrzymania stypendium przez studentów polskich i cudzoziemców.

 

Stypendium socjalne może otrzymać Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Obowiązujące wysokości dolnego i górnego progu dochodu na osobę w rodzinie studenta, stanowiące podstawę do ubiegania się o stypendium socjalne są następujące:
 • dolny próg dochodu, w wysokości - 668,20 netto miesięcznie oznacza, iż wszyscy studenci, którzy nie osiągają takiego dochodu otrzymują stypendium,
 • górny próg dochodu od 1.11.2015 w wysokości: 1043,90 zł netto miesięcznie oznacza, że stypendium socjalne przysługuje studentom, których dochód na głowę w rodzinie nie przekracza tej kwoty.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać Student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać Student, który uzyskał wysoką średnią ocen za rok studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał wysoką średnią ocen za rok studiów lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • przyznanie stypendium, Student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 • Środki finansowe przeznaczone dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni i stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.
 • We wniosku Student podaje średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wyniki sportowe za ostatni rok studiów w rozumieniu planu studiów.
 • Na podstawie złożonych wniosków, w celu wyłonienia studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów, komisja stypendialna sporządza ranking obejmujący nie więcej niż 10% studentów osobno dla każdego kierunku studiów odrębnie dla pierwszego i drugiego stopnia studiów.
 • Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim określa rektor na podstawie liczby wniosków studentów uprawnionych do otrzymania stypendium oraz kwoty dotacji przyznanej na ten cel określonej w porozumieniu z samorządem studenckim.
Zapomoga - jest formą doraźnej pomocy dla Studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student jest zobowiązany udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej.
Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznes stworzyła specjalny fundusz, z którego w formie dodatkowych stypendiów będą mogły korzystać osoby poszukujące możliwości rozwoju swoich predyspozycji i zainteresowań. Już w trakcie pierwszego roku kształcenia, studentom zostanie przedstawiony program dodatkowych form aktywności w formie udziału w projektach, pracach organizacyjnych i innych rodzajach działalności, służących z jednej strony rozwojowi osobistemu, z drugiej natomiast pozwalających zidentyfikować jawne i ukryte talenty oraz poznać wyróżniające się osobowości liderów.

O stypendia będą mogli ubiegać się studenci, które planowo ukończą pierwszy rok studiów i spełnią warunki podawane przez Uczelnię na początku każdego roku akademickiego.

W szczególności, Uczelnia będzie wspierać osoby biorące udział w konkursach, w krajowych i międzynarodowych projektach studenckich, w inicjatywach organizacji naukowych, branżowych i społecznych.
Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy, którzy zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów składają takie same zestawy dokumentów jak studenci polscy jednak wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

Jeżeli student - cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego. W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nie składaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:
 • Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 • Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1)).
Wszystkie osoby, które zostały wymienione w art. 43 ust. 2 ww. ustawy, mogą ubiegać się o pomoc materialną przysługującą obywatelom polskim czyli stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi). Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, oraz inne formy kształcenia, albo na zasadach obowiązujących obywateli państw trzecich albo na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Jeżeli osoby te zostaną przyjęte na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, wówczas nie przysługuje im prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Mogą natomiast ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich, nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów.

Wnioski o przyznanie stypendiów

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (pobierz)
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (pobierz)
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (pobierz)
 • Wniosek o przyznanie zapomogi (pobierz)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (pobierz)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż na jednym kierunku (pobierz)