Od  semestru wiosennego (luty 2017 r. ) polecamy naszym Kandydatom, możliwość ukończenia studiów licencjackich , przy zachowaniu regulaminowych wymogów w okresie 2 lat

Studia licencjackie - trymestry. W Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie

Trymestralna organizacja studiów

Trymestralna organizacja studiów stosowana jest najczęściej na studiach o profilu praktycznym, pozwala bowiem na zachowanie ciągłości praktyk, staży i kształcenia praktycznego z uwagi na skrócenie okresu wakacji, ferii i innych długich przerw wprowadzanych przez uczelnie w trakcie studiów.

W przypadku organizacji trymestralnej studiów, rok akademicki zamiast 2 semestrów obejmuje 3 semestry (trymestry) co pozwala skrócić kalendarzowy okres studiów licencjackich z 3 do 2 lat, przy zachowaniu ustawowej liczby wymaganych semestrów, punktów ECTS i wymogów programu kształcenia.

System trymestrów jest powszechnie stosowany w uczelniach zachodnich, studenci mogą więc wybierać studia realizowane w różnych systemach organizacji zajęć w zależności od rodzaju studiów, etapu własnej edukacji i potrzeb. Studenci wybierają studia trymestralne najczęściej z następujących powodów:

Trymestralna organizacja – zalety

Wielu Studentów podejmuje pracę już w trakcie studiów a długi 3-letni okres nauki często wymusza rezygnację ze studiów stacjonarnych na rzecz niestacjonarnych, stanowi także przyczynę przerywania studiów z uwagi na obowiązki zawodowe.

Niektórzy kandydaci na studia dysponują już doświadczeniem w zakresie preferowanych studiów. Ich oczekiwania dotyczą zazwyczaj uporządkowania wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności. Nie sprzyja temu sztuczne rozciąganie okresu trwania studiów, z uwagi na wszystkie przerwy w ciągu roku, w tym trzymiesięczne letnie wakacje, miesięczne ferie zimowe oraz inne wydłużone przerwy okolicznościowe.

Studenci na studiach w systemie organizacji trymestralnej realizują dokładnie ten sam program studiów co w systemie dwusemestralnym w zakresie liczby godzin, punktów ECTS, oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W połączeniu ze studiami dualnymi system trymestralny stanowić może atrakcyjne warunki studiowania dla wielu osób.

Według wymogów dla profilu praktycznego, praktyki i staże stanowią integralną część programu studiów i muszą być realizowane w ciągu semestru. Oznacza to, że część programu studiów jest przeznaczana na realizację staży lub praktyk. Pozwala to optymalnie planować organizację roku akademickiego.